Jagiellonian University Repository

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego : znaczenie kliniczne, przegląd definicji

pcg.skipToMenu

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego : znaczenie kliniczne, przegląd definicji

Show full item record

dc.contributor.author Zimmer-Satora, Ewa [USOS72056] pl
dc.contributor.author Wizner, Barbara [SAP20001897] pl
dc.contributor.author Grodzicki, Tomasz [SAP20000885] pl
dc.date.accessioned 2020-09-08T08:04:44Z
dc.date.available 2020-09-08T08:04:44Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 1428-5851 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245382
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Poranny wzrost ciśnienia tętniczego : znaczenie kliniczne, przegląd definicji pl
dc.title.alternative Morning surge of blood pressure : clinical relevance, review of definitions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-7 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 6-7 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12710 pl
dc.abstract.pl Wzrost ciśnienia tętniczego po przebudzeniu i podjęciu dziennej aktywności życiowej jest zjawiskiem fizjologicznym, jednak nadmierny i nagły skok ciśnienia w godzinach porannych (tzw. morning surge) uznaje się za czynnik sprzyjający uszkodzeniu narządów i jeden z elementów odpowiedzialnych za wystąpienie niekorzystnych epizodów sercowo-naczyniowych w tym okresie. Celem niniejszego opracowania było przybliżenie zagadnienia porannego wzrostu ciśnienia — patomechanizmu, implikacji klinicznych oraz sposobu jego rozpoznawania. Sformułowane ostatnio definicje porannego wzrostu ciśnienia tętniczego różnią się między sobą w istotny sposób. Niektóre definiują poranny przyrost ciśnienia jako różnicę między wartościami ciśnienia bezpośrednio po obudzeniu w stosunku do zarejestrowanych w godzinie poprzedzającej pobudkę. Inne z kolei odnoszą go do najniższych wartości ciśnienia tętniczego odnotowanych podczas snu. W większości definicji za nadmierny wzrost ciśnienia w godzinach porannych przyjmuje się wartości wyliczonej różnicy powyżej 90. percentyla. Klinicznie istotnym aspektem rozważań nad zagadnieniem morning surge jest zapobieganie incydentom sercowo-naczyniowym, między innymi poprzez zapewnienie właściwej kontroli farmakologicznej ciśnienia w ciągu całej doby. pl
dc.abstract.en The morning rise of blood pressure, especially after morning physical activity, is a physiological reaction. On the other hand excessive and rapid morning peak of BP (morning surge) is a risk factor for organ damage and probably causes high prevalence of cardiovascular incidents in the morning. This paper discusses pathomechanism, clinician aspects and type of defining of blood pressure morning surge. So far definitions of morning surge of blood pressure differ from one another. Some of them defined morning surge of blood pressure as the difference between blood pressure after waking up and one hour before. Others, define the morning rise of BP according to the lowest BP value during nighttime. Most of the authors recognize excessive morning peak of blood pressure as BP values which reflect 90th percentile of the morning-night difference. Important clinical aspect of the morning surge is prevention of cardiovascular incidents by effective, pharmacological 24 hour control of blood pressure. pl
dc.subject.pl poranny wzrost ciśnienia tętniczego pl
dc.subject.pl patomechanizm pl
dc.subject.pl definiowanie pl
dc.subject.en morning surge of blood pressure pl
dc.subject.en pathomechanism pl
dc.subject.en definitions pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,81 pl
dc.identifier.eissn 1644-3101 pl
dc.title.journal Nadciśnienie Tętnicze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-08 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa