Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bioetyka w pluralistycznym społeczeństwie : co to wszystko znaczy?

Bioetyka w pluralistycznym społeczeństwie : co to ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Zalewski, Zbigniew [SAP20000839] pl
dc.date.accessioned 2015-01-02T06:22:52Z
dc.date.available 2015-01-02T06:22:52Z
dc.date.created 1998 pl
dc.date.issued 2000 pl
dc.identifier.issn 0015-5616 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2452
dc.language pol pl
dc.title Bioetyka w pluralistycznym społeczeństwie : co to wszystko znaczy? pl
dc.title.alternative Bioethics in pluralistic societies : what does it all mean? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 159-166 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z sympozjum. : "Etyka w Medycynie", dn. 15-17.10.1998 r., Kraków pl
dc.abstract.pl Zwrot "bioetyka w pluralistycznym społeczeństwie" stał się w ostatnim czasie zwrotem obiegowym. Stał się on zarazem do tego stopnia notorycznie wieloznaczny, iż warto zapytać o jego rozmaite znaczenia, by odkryć ukryte za nimi jego sensy i nonsensy. Krytycznej analizie poddane zostały poszczególne wchodzące w jego skład terminy, ze szczególnym naciskiem położonym na sens terminu .bioetyka". W konkluzji podkreślono konieczność rozwijania bioetyki jako dyscypliny filozoficznej, nie zaś jej rozmaitych politycznie uwarunkowanych mutacji. pl
dc.abstract.en The phrase "bioethics in pluralistic society" has recently become a common phrase. At the same time it has become so notoriously ambiguous that it is worth to ask about its various meanings in order to reveal different senses and non-senses hidden beneath it. The terms that compose this phrase have undergone critical analysis with particular emphasis put on the term "bioethics". The need for further development of bioethics as philosophical discipline, and not its various politically determined mutations, is stressed in concluding remarks. pl
dc.subject.pl bioetyka pl
dc.subject.pl bioetyka - zarys historyczny pl
dc.subject.pl pluralizm pl
dc.subject.pl społeczeństwo pl
dc.subject.pl wspólnota pl
dc.description.volume 39 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.title.journal Folia Medica Cracoviensia pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach