Jagiellonian University Repository

The supreme audit institutions readiness to uncertainty

pcg.skipToMenu

The supreme audit institutions readiness to uncertainty

Show full item record

dc.contributor.author Dobrowolski, Zbysław [SAP14009537] pl
dc.date.accessioned 2020-08-31T11:11:29Z
dc.date.available 2020-08-31T11:11:29Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244938
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other supreme audit institutions pl
dc.subject.other risk pl
dc.subject.other foresight pl
dc.subject.other weak signals pl
dc.title The supreme audit institutions readiness to uncertainty pl
dc.title.alternative Zdolność najwyższych organów kontroli państwowej do działania w warunkach nieprzewidywalności pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 513-525 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 519-525 pl
dc.identifier.weblink https://jssidoi.org/jesi/uploads/articles/29/Dobrowolski_The_supreme_audit_institutions_readiness_to_uncertainty.pdf pl
dc.abstract.pl Nieefektywna walka z pandemią COVID-19 i wcześniejsza niewystarczająca gotowość do przeciwdziałania atakom terrorystycznym rodzą pytanie o rolę najwyższych organów kontroli (NOK) w sytuacji, w której decydenci podejmują decyzje w warunkach niepewności. Państwa nie sprawdziły się w warunkach niepewności. We wszystkich krajach sytuacja jest taka sama, zbyt późne decyzje dotyczące kwarantanny antyepidemicznej, brak niezbędnych środków ochrony lekarzy i pacjentów, zbyt mało respiratorów. Na podstawie analizy działalności kilku losowo wybranych NOK z różnych części świata ustalono, że metodyka kontroli dostosowana do przewidywalnego środowiska stała się nieodpowiednia w warunkach niepewności. Większość analizowanych NOK nie zidentyfikowała słabych sygnałów i dzikich kart związanych z pandemią. Ci, którzy znaleźli takie sygnały, nie wykorzystali odpowiednio co powoduje, że parlamenty, rządy i opinia publiczna nie są gotowe na globalne zagrożenia. Stwarza ryzyko dla przedsiębiorców. pl
dc.abstract.en The inefficient fight against the COVID-19 pandemic and earlier insufficient readiness to counteract terrorist attacks raise the question about the role of the supreme audit institutions (SAIs) in the situation, in which decision-makers take decisions in uncertainty conditions. The states did not prove themselves in conditions of uncertainty. In all countries, the situation is the same, too late decisions regarding anti-epidemic quarantine, lack of necessary measures to protect doctors and patients, too few respirators. Based on the analysis of several randomly selected SAIs from different parts of the Globe, this study found that the audit methodology tailored to a predictable environment became inappropriate in uncertainty conditions. Most of analysed SAIs did not find weak signals and wild cards related to pandemic. Those who found such signals did not use them in foresight, which results that parliaments, governments and the public are not ready for global threats. It creates risks for entrepreneurs. pl
dc.subject.pl instytucje i przedsiębiorcy pl
dc.subject.pl niepewność pl
dc.subject.pl najwyższe instytucje kontroli pl
dc.subject.pl ryzyko pl
dc.subject.pl analiza długoterminowa pl
dc.subject.pl słabe sygnały pl
dc.subject.en institutions and entrepreneurship pl
dc.subject.en uncertainty pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,25 pl
dc.identifier.doi 10.9770/jesi.2020.8.1(36) pl
dc.identifier.eissn 2345-0282 pl
dc.title.journal Entrepreneurship and Sustainability Issues pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-08-26 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa