Jagiellonian University Repository

Oznaczanie HbA1c w miejscu opieki nad pacjentem

pcg.skipToMenu

Oznaczanie HbA1c w miejscu opieki nad pacjentem

Show full item record

dc.contributor.author Solnica, Bogdan [SAP20001291] pl
dc.date.accessioned 2020-08-28T12:15:23Z
dc.date.available 2020-08-28T12:15:23Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2084-4441 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244882
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Oznaczanie HbA1c w miejscu opieki nad pacjentem pl
dc.title.alternative HbA1c point-of-care testing pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 38-42 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/18577/14600 pl
dc.abstract.pl Frakcja HbA1c hemoglobiny glikowanej znajduje powszechne zastosowanie w monitorowaniu leczenia cukrzycy i jako retrospektywny wskaźnik glikemii powinna być oznaczana u każdego pacjenta co 3 miesiące. Liczba wykonywanych w Polsce oznaczeń HbA1c jest znacznie poniżej klinicznie uzasadnionych potrzeb, a za jedną z przyczyn uznaje się niewystarczającą dostępność tych badań. Do oznaczania HbA1c używa się dwóch grup metod analitycznych - chromatograficznych i immunochemicznych. Liczne z tych metod są certyfikowane w National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP), w którym jako metodę referencyjną zastosowano jonowymienną wysokociśnieniową chromatografię cieczową. Każda metoda analityczna certyfikowana w NGSP może być uważana za równorzędną referencyjnej metodzie programu. Oznaczanie HbA1c w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) pozwala na największe możliwe skrócenie czasu oczekiwania na wynik. Część dostępnych na rynku metod, odczynników i analizatorów służących do oznaczeń w trybie POCT ma certyfikat NGSP, chociaż niektóre z nich nie spełniają standardów dokładności i precyzyjności warunkujących ich pełne wykorzystanie diagnostyczne. W licznych badaniach klinicznych wykazano przydatność oznaczeń HbA1c w trybie POCT w codziennej praktyce i korzystny wpływ na jakość opieki diabetologicznej, choć w jedynej dotychczas opublikowanej metaanalizie wskazano, że obecnie nie ma wystarczających dowodów naukowych efektywności takich oznaczeń i konieczne są dalsze badania. Niemniej dostępne dane wskazują, że oznaczanie HbA1c w trybie POCT może stanowić istotne usprawnienie opieki diabetologicznej. pl
dc.abstract.en The HbA1c fraction of glycated hemoglobin is widely used in monitoring of the diabetes treatment and as a retrospective indicator of glycemia should be measured in each patient every three months. Number of HbA1c measurements performed in Poland is significantly below the clinically justified needs and insufficient availability of such tests is considered one of the reasons. For HbA1c measurements two groups of analytical methods are used - chromatography and immunoassays. Many of these methods are certified in the National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP), in which the ionexchange high-pressure liquid chromatography is used as the reference method. Each analytical method certified in the NGSP can be regarded as equivalent to the reference method. HbA1c point-of- -care testing (POCT) allows for the greatest possible reduction of turn-around time. Some commercially available methods, reagents and analyzers used for POCT have NGSP certificate, although some of them do not meet standards of precision and accuracy conditioning their full diagnostic use. In numerous clinical trials the usefulness of HbA1c POCT in everyday practice and beneficial impact on the quality of diabetes care have been demonstrated, although the only meta-analysis published so far indicates that currently there is insufficient scientific evidence of the effectiveness of such testing, and further research is needed. Nevertheless, available data indicate that HbA1c POCT can be a significant improvement of diabetes care. pl
dc.subject.pl cukrzyca pl
dc.subject.pl glikemia pl
dc.subject.pl chromatografia jonowymienna pl
dc.subject.pl chromatografia powinowactwa z boranem pl
dc.subject.pl metody immunochemiczne pl
dc.subject.en diabetes pl
dc.subject.en glycemia pl
dc.subject.en ion-exchange chromatography pl
dc.subject.en boronate affinity chromatography pl
dc.subject.en immunoassays pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2299-2529 pl
dc.title.journal Diabetologia Kliniczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-08-28 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Diagnostyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa