Jagiellonian University Repository

Poród powikłany dystocją barkową i cukrzycą ciężarnych - opis przypadku

pcg.skipToMenu

Poród powikłany dystocją barkową i cukrzycą ciężarnych - opis przypadku

Show full item record

dc.contributor.advisor Matuszyk, Dorota [SAP20002349] pl
dc.contributor.author Trzaskacz, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-08-27T13:59:26Z
dc.date.available 2020-08-27T13:59:26Z
dc.date.submitted 2020-08-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244772
dc.language pol pl
dc.title Poród powikłany dystocją barkową i cukrzycą ciężarnych - opis przypadku pl
dc.title.alternative Delivery complicated by shoulder dystocia and gestational diabetes - a case report pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Dystocja barkowa to rzadkie i niebezpieczne powikłanie położnicze. Ukończenieporodu wymaga zastosowania dodatkowych działań i rękoczynów. Najczęstszymipowikłaniami dystocji barkowej są: uszkodzenie splotu barkowego u noworodka, krwotokpoporodowy i urazy krocza. Jednym z czynników ryzyka wystąpienia tego powikłania jestcukrzyca ciążowa. Jest to hiperglikemia, która pojawiła się lub została zdiagnozowana wczasie ciąży. Leczenie cukrzycy polega na przestrzeganiu diety, często połączonej zinsulinoterapią. Prawidłowo wyrównana glikemia w ciąży zmniejsza ryzyko powikłań takichjak m.in. makrosomia płodu, zgony wewnątrzmaciczne i poronienia.Cel: Celem pracy było przedstawienie opisu przypadku porodu powikłanego dystocjąbarkową i cukrzycą ciężarnych. Praca dodatkowo zakłada przegląd literatury, która ułatwisprawowanie całościowej opieki nad pacjentką.Materiał i metody: Podmiotem badań była rodząca z rozpoznaną cukrzycą ciążową iniedoczynnością tarczycy. Pierworódka zgłosiła się do kliniki z nieregularną czynnościąskurczową. Badanie obejmowało czas trwania porodu. W pracy zastosowano metodęindywidualnego przypadku i wykorzystano techniki badawcze takie jak: analiza dokumentacjimedycznej, prowadzone pomiary, wywiad i obserwacja.Wyniki: Głównymi problemami zaobserwowanymi u pacjentki były: ból porodowy, wymioty,niepokój, stres w związku z wystąpieniem dystocji barkowej oraz deficyty wiedzy.Zaplanowano i wdrożono interwencje w celu likwidacji dolegliwości i minimalizacji ryzykapowikłań.Wnioski: W porodzie powikłanym dystocją barkową priorytetem jest jej szybkie rozpoznaniei podjęcie natychmiastowych działań. Istotna jest również obserwacja stanu ogólnego, stanupołożniczego i psychicznego w ciągu całego porodu. Odpowiednio zdefiniowane diagnozypołożnicze i wprowadzone interwencje pozwoliły na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.Matka i noworodek w stanie dobrym zostali przekazani na oddział położniczy. pl
dc.abstract.en Introduction: Shoulder dystocia is a rare and dangerous obstetric complication. Completionof delivery requires the use of additional actions and maneuvers. The most commoncomplications of shoulder dystocia are: brachial plexus injury, postpartum hemorrhage andvaginal injuries. One of the risk factors for this complication is gestational diabetes. It ishypoglycaemia that occurs or has been diagnosed during pregnancy. Treatment of diabetesinvolves taking a diet, often combined with insulin therapy. Correctly controlled glucose inpregnancy reduces the risk of complications such as fetal macrosomia, intrauterine deaths andmiscarriages.Objective: The aim of the study was to present a case report of childbirth complicated byshoulder dystocia and gestational diabetes. Additional, work include review of the literature,which facilitates solving comprehensive patient care.Research material and methods: The subject of the study was woman with diagnosedgestational diabetes and hypothyroidism. The primipara came to the clinic with irregularsystolic function. The study included the duration of delivery. The individual case methodwas applied, and the research techniques used in this work were: analysis of medical records,measurements performed in the patient, interview and observation of the patient.Results: The main problems observed in the patient were: labor pain, vomiting, anxiety, stressrelated to shoulder dystocia and knowledge deficits. Interventions were planned andinterventions were implemented to eliminate complaints and minimize the risk ofcomplications.Conclusions: In childbirth complicated by shoulder dystocia, it is priority to quicklyrecognize and act immidiately. It is also important to observe the general condition, obstetricsand mental state throughout the entire delivery. Appropriate obstetric diagnoses and proposedinterventions allowed to achieve expected results. Mother and newborn in good conditionwere transferred to the maternity ward. pl
dc.subject.pl dystocja barkowa, cukrzyca ciążowa, poród, opis przypadku pl
dc.subject.en shoulder dystocia, gestational diabetes, delivery, case report pl
dc.contributor.reviewer Matuszyk, Dorota [SAP20002349] pl
dc.contributor.reviewer Dziedzic, Małgorzata [SAP20002351] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141698-245117 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)