Jagiellonian University Repository

Podstawy prawne ograniczania żebractwa i marginalizacji społecznej dzieci w Polsce

pcg.skipToMenu

Podstawy prawne ograniczania żebractwa i marginalizacji społecznej dzieci w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Król, Kazimiera pl
dc.contributor.editor Frysztacki, Krzysztof [SAP11006457] pl
dc.contributor.editor Nóżka, Marcjanna [SAP11018827] pl
dc.contributor.editor Smagacz-Poziemska, Marta [SAP11019207] pl
dc.date.accessioned 2020-08-19T06:42:54Z
dc.date.available 2020-08-19T06:42:54Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-906614-9-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244269
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Podstawy prawne ograniczania żebractwa i marginalizacji społecznej dzieci w Polsce pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii pl
dc.description.physical 219-236 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 236 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono problem żebractwa dzieci w Polsce współczesnej. Wskazano na przyczyny makrospołeczne i mikrospołeczne żebractwa dzieci. Dokonano próby usystematyzowania i wskazania przepisów prawa, które mogą być przydatne w ograniczaniu zjawiska żebractwa dzieci i ich marginalizacji społecznej. Omówiono przepisy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, karnego, kodeksu wykroczeń, prawa o cudzoziemcach, prawa pomocy społecznej oraz prawa w zakresie postępowania w sprawach nieletnich i Konwencji o Prawach Dziecka. Przedstawiono możliwości zastosowania poszczególnych przepisów legislacyjnych w konkretnych sytuacjach dotyczących naruszenia zasad prawa ze względu na proceder żebractwa. Wskazano na rolę samorządu terytorialnego w diagnozowaniu zjawiska żebractwa dzieci i podejmowania zdecydowanych działań w przypadku zmuszania dzieci do żebractwa przez rodziców lub opiekunów. pl
dc.abstract.en The article discusses the problem of child beggary in contemporary Poland. The macro and micro social causes of child beggary are indicated and an attempt is made to systematize and present legal regulations which may be useful in limiting the process of child beggary and social exclusion. The article further presents regulations concerning family and custody law, criminal law - human trafficking, Penal Code, foreigner legal regulations, social welfare law, juvenile criminal procedure code and the Convention on the Rights of the Child. The possibilities of applying the regulations are presented in specific situations referring to violating the law through beggary. Moreover, the role of the local government in diagnosing the phenomenon of child beggary and deciding on taking action in the case of forcing children to beg by their parents or caretakers is pointed out. pl
dc.description.series Zeszyty Pracy Socjalnej, ISSN 1507-4285, eISSN 2449-6138; z. 16 pl
dc.title.container Dzieci ulicy : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 108 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa