Jagiellonian University Repository

Czytelnictwo przedmiotem manipulacji w czasach stalinizmu w Związku Sowieckim i Polsce

pcg.skipToMenu

Czytelnictwo przedmiotem manipulacji w czasach stalinizmu w Związku Sowieckim i Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Dróżdż, Andrzej [SAP14022697] pl
dc.date.accessioned 2020-07-31T06:16:40Z
dc.date.available 2020-07-31T06:16:40Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2081-6642 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243216
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Czytelnictwo przedmiotem manipulacji w czasach stalinizmu w Związku Sowieckim i Polsce pl
dc.title.alternative Reading manipulated under Stalinism in the Soviet Union and Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 207-226 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 224-226 pl
dc.identifier.weblink http://oldifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/images/SS_VII_2/Andrzej%20Dr%C3%B3%C5%BCd%C5%BC.pdf pl
dc.abstract.pl Stalinizm zniszczył system czytelnictwa w Związku Radzieckim. W polsce straty kulturowe były stosunkowo mniejsze z powodu kryzysu wydawniczego w latach 1951-1953, które zmusiły komunistów do odstąpienia od części planów indoktrynacji. pl
dc.abstract.en Stalinism destroyed the book system in the soviet Union. In poland, the cultural losses were relatively smaller due to the publishing crisis in the years 1951-1953, which forced the communists to withdraw from their parts of the indoctrination plans. pl
dc.subject.pl stalinizm pl
dc.subject.pl czytelnictwo pl
dc.subject.pl propaganda pl
dc.subject.pl cenzura pl
dc.subject.pl rewolucja kulturalna pl
dc.subject.pl polityka wydawnicza pl
dc.subject.en stalinism pl
dc.subject.en reading pl
dc.subject.en propaganda pl
dc.subject.en censorship pl
dc.subject.en cultural revolution pl
dc.subject.en cultural revolution pl
dc.description.series Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, ISSN 1643-6512; 189 pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2449-688X pl
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-31 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska