Jagiellonian University Repository

Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych w świetle badań własnych

pcg.skipToMenu

Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych w świetle badań własnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Lipowski, Paweł pl
dc.contributor.author Kowalik, Iwona pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T08:24:31Z
dc.date.available 2020-07-28T08:24:31Z
dc.date.submitted 2020-07-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242701
dc.language pol pl
dc.title Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych w świetle badań własnych pl
dc.title.alternative Protection of personal data in medical entities in the light of own research pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem prowadzonej analizy jest poziom wiedzy studentów Zdrowia Publicznego na temat ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO) i tzw. ustawy wprowadzającej. W pracy opisane zostały najważniejsze akty prawne regulujące ochronę danych osobowych w podmiotach leczniczych, którymi są: RODO, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa wdrażająca przepisy RODO oraz regulacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zmiany wprowadzone na mocy tych aktów prawnych dotyczyły przede wszystkim zwiększenia bezpieczeństwa podczas przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych pacjentów, w szczególności „danych wrażliwych”. Ponadto służą uregulowaniu kwestii administratora danych osobowych. Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK, implementacja wymienionych wyżej aktów prawnych przysporzyła wiele trudności podmiotom leczniczym. Opracowane zostały więc dokumenty ułatwiające interpretację ustaw: Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia, Przewodnik po RODO dla Służby Zdrowia oraz Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych („DPO”). W celu przedstawienia poziomu wiedzy studentów Zdrowia Publicznego na temat ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych przeprowadzona została ankieta internetowa, w której udział wzięło 70 studentów. Z analizy odpowiedzi studentów wynika, iż studenci nie znają podstawowych praw dotyczących ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych. pl
dc.abstract.en The subject of the analysis is the knowledge of Public Health students about the protection of personal data in medical entities resulting from The General Data Protection Regulation (GDPR) and the so-called Introductory Act. The most important legal acts regulating personal data protection are described in the paper in medical entities, which are: The General Data Protection Regulation (GDPR), the polish Act on the protection of personal data, the polish Act implementing the provisions of the GDPR and the regulation of the polish Act on patient rights and the Ombudsman for Patient Rights. The changes introduced by these legal acts mainly concerned increasing security during the processing and storage of patients' personal data, in particular „sensitive data”. In addition, they serve to regulate the issue of personal data administrator. According to the audit carried out by the polish Supreme Audit Office, the implementation of the abovementioned legal acts caused many difficulties to medical entities. Therefore, documents have been developed to facilitate the interpretation of laws: Code of Conduct for the healthcare sector, Guide to the GDPR for Health Care and Guidelines on data protection officers. In order to present the level of knowledge of Public Health students on the protection of personal data in health care entities, an online survey was conducted in which 70 students took part. The analysis of student responses shows that students do not know the basic rights regarding the protection of personal data in medical entities. pl
dc.subject.pl ochrona danych osobowych, dane medyczne, RODO, podmiot leczniczy, prawa pacjenta pl
dc.subject.en personal data protection, medical data, GDPR, medical entity, patient's rights pl
dc.contributor.reviewer Lipowski, Paweł pl
dc.contributor.reviewer Kowalska-Bobko, Iwona [SAP20001993] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143736-215541 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)