Jagiellonian University Repository

Poziom aktywności fizycznej wśród pielęgniarek

pcg.skipToMenu

Poziom aktywności fizycznej wśród pielęgniarek

Show full item record

dc.contributor.advisor Oskędra, Iwona [SAP20001823] pl
dc.contributor.author Smulska, Anita pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T08:15:57Z
dc.date.available 2020-07-28T08:15:57Z
dc.date.submitted 2020-07-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242571
dc.language pol pl
dc.title Poziom aktywności fizycznej wśród pielęgniarek pl
dc.title.alternative Physical activity level among nurses pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Największy wpływ na zdrowie człowieka ma jego styl życia. Aktywność fizyczna jako jeden z jego elementów, znacząco obniża ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym cywilizacyjnych. Pielęgniarki i pielęgniarze to grupa zawodowa silnie związana z promocją i ochroną zdrowia, która posiada dużą wiedzę i doświadczenie dotyczące zdrowego stylu życia, nierzadko będąc autorytetem dla swoich podopiecznych. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie aktywności fizycznej pielęgniarek i pielęgniarzy realizowanej w pracy, na różnych oddziałach oraz poza nią, aby ocenić, w jakim stopniu przedstawiciele tej grupy zawodowej realizują rekomendacje WHO dotyczące wysiłku fizycznego oraz jakie formy wysiłku fizycznego są dla nich najbardziej atrakcyjne.Materiał i metody: Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety skategoryzowanej. Narzędziem badawczym był Globalny Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (GPAQ) uzupełniony o autorskie pytania i metryczkę. Wyniki: Całkowita aktywność fizyczna badanych osób wynosiła średnio 14 400 MET [minut/tydzień], podczas gdy minimalna ilość wysiłku fizycznego zalecanego przez WHO to 600 MET [min./tydz.]. Ponad 70% ilości całkowitego wysiłku fizycznego było związane z wykonywaniem zawodu. Najchętniej wybieranymi formami aktywności badanych były spacery i turystyka górska, jazda rowerem, bieganie oraz pływanie. Jednak prawie 1/3 badanych nie uprawiała rekreacyjnie żadnej formy ruchu. Przeciętnie każdy z respondentów spędzał w ciągu dnia ok 4h w pozycji siedzącej.Wnioski: Aktywność fizyczna pielęgniarek i pielęgniarzy prezentowała się na wysokim poziomie. Prawie cała grupa badawcza (98%) spełniała rekomendacje WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) dotyczące aktywności fizycznej. W wolnym czasie aktywność fizyczna badanych stanowiła niestety tylko 11% całkowitej ilości wysiłku fizycznego. pl
dc.abstract.en Introduction: Lifestyle has a major impact on human health. Physical activity is a component of healthy lifestyle which significantly reduces the risk of developing wide range of health conditions, including civilization diseases. Nurses and male nurses belong to a profession, which is strongly connected with health promotion and disease prevention. These health workers have an extensive knowledge and great experience in healthy lifestyle. They become not so rarely authority for their patients.Purpose: The purpose of this work was to research how active nurses are at work, on different wards, and beyond workplace to assess whether members of this profession achieve WHO recommendation of physical activity. We wanted to find out which types of physical activity are the most popular among nurses. Methods and materials: In the research a diagnostic survey was used, along with categorised survey technique. As a tool Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) was used, supplemented with sociodemographic questions and questions prepared by the researcher.Results: Respondents achieved 14 400 MET [min/week] of total physical activity, whereas WHO recommends minimum 600 MET minutes per week. Over 70% of total physical activity was connected with occupation. The most popular physical activity forms included walking, mountain tourism, cycling, running and swimming. However, almost 1/3 respondents do not perform any forms of recreational physical activity. Every person spent on average 4 hours per day sitting.Conclusions: Total physical activity level of nurses and male nurses was high. Almost all study group (98%) fulfilled WHO (World Health Organization) recommendations of total physical activity. Recreational physical activity made up only 11% of total amount of physical activity. pl
dc.subject.pl aktywność fizyczna, pielęgniarki pl
dc.subject.en physical activity, nurses pl
dc.contributor.reviewer Oskędra, Iwona [SAP20001823] pl
dc.contributor.reviewer Karkowska, Dorota pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143535-213578 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)