Jagiellonian University Repository

Kompetencje pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa w zakresie praktyki opartej na dowodach

pcg.skipToMenu

Kompetencje pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa w zakresie praktyki opartej na dowodach

Show full item record

dc.contributor.advisor Kózka, Maria [SAP20000321] pl
dc.contributor.author Smorąg, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T08:15:36Z
dc.date.available 2020-07-28T08:15:36Z
dc.date.submitted 2020-07-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242566
dc.language pol pl
dc.title Kompetencje pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa w zakresie praktyki opartej na dowodach pl
dc.title.alternative Evidence based practice competences of nurses and nursing students pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl StreszczenieWstęp. Ideę Evidence-Based Practice uznano za kluczowy element mający wpływ na poprawę jakości opieki zdrowotnej i obniżenie jej kosztów, a także na zwiększenie autonomii zawodu pielęgniarki. Mimo to nadal nieliczna grupa pielęgniarek prowadzi opiekę w oparciu o najnowsze dowody naukowe. Powodem mogą być liczne bariery stojące na drodze implementacji zasad, w tym niski poziom kompetencji pielęgniarek w zakresie EBP.Cel pracy. Celem pracy była ocena kompetencji pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa w zakresie praktyki zawodowej opartej na faktach.Materiały i metody. Do zebrania danych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety, a narzędziem badawczym był Kwestionariusz Kompetencji Evidence-Based Practice (EBP-COQ). Badania przeprowadzono w grupie 224 osób, w tym 118 studentów kierunku pielęgniarstwo studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 106 uczestników specjalizacji, której organizatorem była Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Zgromadzone dane poddano analizie statystycznej w programie Statistica 13.1. Różnice w odpowiedziach udzielanych przez badanych z dwóch grup zanalizowano za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona oraz U Manna-Whitney’a. Zależności zachodzące pomiędzy zmiennymi obliczono testem korelacji rang Spearmana, przyjmując poziom istotności statystycznej p<0,05. Wyniki. Kompetencje obu badanych grup, zarówno ogólne jak i w poszczególnych wymiarach (postawa, wiedza, umiejętności) oceniono na poziomie średnim, przy czym studenci uzyskali wyższe wyniki (52,06 pkt.) w dziedzinie postaw niż pielęgniarki (49,3 pkt.). Różnica między badanymi była istotna statystycznie (p=0,001). Udział w kursach, seminariach czy konferencjach z zakresu EBP oraz metodologii badań wpływał na znaczące podwyższenie poziomu kompetencji (odpowiednio p=0,023 i p=0,029). Pozytywną korelację wykazano także między poziomem kompetencji, a czytaniem artykułów naukowych (p<0,001) i korzystaniem ze stron internetowych poświęconych tej tematyce (p<0,001). Nie wykazano wpływu zmiennych socjodemograficznych na kompetencje badanych (p>0,005).Wnioski. Zwiększenie kompetencji studentów i pielęgniarek w zakresie praktyki opartej na dowodach wymaga podjęcia działań edukacyjnych na poziomie kształcenia przeddyplomowego, podyplomowego i na stanowisku pracy oraz działań organizacyjnych celem niwelowania barier utrudniających wdrażanie wyników badań do praktyki zawodowej. pl
dc.abstract.en AbstractBackground. The idea of Evidence-Based Practice was recognized as a key element affecting the improvement of the quality of health care and reducing its costs, as well as increasing the autonomy of the profession of nurse. Despite this, still only small group of nurses provide care based on the latest scientific evidence. The reason may be numerous barriers through the implementation of EBP rules, including low level of EBP competence among nurses.Aim. The aim of the study was to assess the competence of nurses and nursing students in the field of evidence-based practice.Method. The study was carried out on the method of diagnostic opinion poll, where the research tool was the Evidence-Based Practice Competence Questionnaire (EBP-COQ). The study was conducted in a group of 224 people, including 118 nursing students of Jagiellonian University and 106 nurses participating in the program specialization course. The collected data was subject to statistical analysis in the Statistica 13.1. Differences in the responses given by the subjects from two groups were analyzed using the Pearson chi-square test and U Mann-Whitney test. The relationships between variables were calculated using the Spearman rank correlation test, assuming a level of statistical significance p <0,05.Results. Study shows that competences of both examined groups, in general and in particular dimensions (attitude, knowledge, skills) were assessed at the average level, with the students obtaining higher results (52.06 points) in the field of attitudes than nurses (49.3 points). The difference was statistically significant (p=0.001). Participation in courses, seminars or conferences in the field of EBP (p=0.023) and research methodology (p=0.029) resulted in a significant increase in the level of competence. A positive correlation was also found between the level of competence and reading scientific articles (p<0.001) and the use of websites devoted to this subject (p<0.001). No impact of sociodemographic variables on the subjects' competences was demonstrated (p>0.005). Conclusion. Increasing students and nurses competences in the field of evidence-based practice requires undertaking educational activities at pre-graduate and post-graduate level and at the workplace as well as organizational activities to eliminate barriers impeding the implementation of research results into practice. pl
dc.subject.pl studenci pielęgniarstwa, pielęgniarki, evidence based practice pl
dc.subject.en nursing students, nurses, evidence-based practice pl
dc.contributor.reviewer Kózka, Maria [SAP20000321] pl
dc.contributor.reviewer Reczek, Agata [SAP20001681] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143524-192715 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)