Jagiellonian University Repository

Językowy obraz leksemu kitsune / ko w japońszczyźnie

pcg.skipToMenu

Językowy obraz leksemu kitsune / ko w japońszczyźnie

Show full item record

dc.contributor.advisor Głuch, Dariusz pl
dc.contributor.author Suska, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T08:09:38Z
dc.date.available 2020-07-28T08:09:38Z
dc.date.submitted 2020-07-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242477
dc.language pol pl
dc.title Językowy obraz leksemu kitsune / ko w japońszczyźnie pl
dc.title.alternative Linguistic worldview of lexeme kitsune / ko in Japanese language pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Lis w kulturze japońskiej znany jest ze swojej dualistycznej natury. Dotyczy ona nie tylko stosunku kitsune do ludzi, jednak i również jego fizycznej postaci. Nie można go do końca uznać ani za zwierzę, ani za mityczne stworzenie. Zawarta w trzecim tomie „Wielkiego słownika języka japońskiego” definicja kitsune przedstawia wyjaśnienie nazwy gatunkowej zwierzęcia oraz porusza kwestie związane z wyobrażeniem o lisie pojawiającym się w dawnych podaniach oraz legendach, jednak w głównej mierze odwołuje się do zwierzęcego desygnatu tego leksemu. Na podstawie takiej definicji nie można odtworzyć pełnego wizerunku zwierzęcia, jakim jest kitsune. Wobec tego celem niniejszej pracy jest próba rekonstrukcji językowo-kulturowego obrazu lisa w języku japońskim. W oparciu o teorię językowego obrazu świata - etnolingwistyczną metodę opisu rozwijaną przez Jerzego Bartmińskiego czy Renatę Grzegorczykową - analizie zostają poddane derywaty leksykalne pochodzące od leksemu kitsune/ko oraz idiomy, frazeologizmy i przysłowia odnoszące się do opisywanego zwierzęcia. Na podstawie wyników dokonanej przez autorkę analizy słownictwa pochodzącego w głównej mierze z japońskojęzycznych źródeł leksykograficznych, zostaje podjęta próba utworzenia definicji leksemu kitsune/ko poszerzonej o konotacje kulturowe. pl
dc.abstract.en Fox in Japanese culture is known for its dualistic nature which applies not only to kitsune’s relationships with humans but also to its physical figure. Kitsune cannot be fully associated neither with animal, nor with mythical creature. Definition of kitsune included in the third volume of “Dictionary of the Japanese Language”, which is partly connected to the image of a fox appearing in old-time myths and legends, explains its specific name. However, dictionary definition appeals substantially to an animal referent of this lexeme thus image of kitsune cannot be fully reconstructed. Therefore the main object of this paper is an attempt of cultural-linguistic reconstruction of fox image in Japanese language. Based on linguistic worldview theory - etnolinguistic way of description propounded by Jerzy Bartmiński or Renata Grzegorczykowa - derivatives of word kitsune/ko and idioms or proverbs related to fox are being analyzed by author of this paper. Moreover, author attempts to create a definition of lexeme kitsune/ko that includes cultural connotations, which is based on analysis of lexemes mainly originating from Japanese lexicographical sources. pl
dc.subject.pl lis, kitsune, językowy obraz świata, etnolingwistyka, semantyka, leksykografia pl
dc.subject.en fox, kitsune, linguistic worldview, ethnolinguistics, semantics, lexicography pl
dc.contributor.reviewer Głuch, Dariusz pl
dc.contributor.reviewer Majtczak, Tomasz [SAP11018458] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143408-245220 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia orientalna - japonistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)