Jagiellonian University Repository

Strach jako emocja polityczna w koncepcjach Istvána Bibó i Marthy Nussbaum

pcg.skipToMenu

Strach jako emocja polityczna w koncepcjach Istvána Bibó i Marthy Nussbaum

Show full item record

dc.contributor.advisor Miklaszewska, Justyna [SAP11009156] pl
dc.contributor.author Neumann-Karpiński, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T08:04:50Z
dc.date.available 2020-07-28T08:04:50Z
dc.date.submitted 2020-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242405
dc.language pol pl
dc.title Strach jako emocja polityczna w koncepcjach Istvána Bibó i Marthy Nussbaum pl
dc.title.alternative Fear as a political emotion in works by István Bibó and Martha Nussbaum pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wielu autorów wskazuje, że jedną z emocji najsilniej oddziałujących na ludzi jest strach. Niniejsza praca magisterska poświęcona jest filozoficznej analizie tej szczególnej emocji w polityce i myśli politycznej, a w szczególności, w dziełach dwojga współczesnych myślicieli politycznych – Marthy C. Nussbaum i Istvána Bibó. Omawiając to zagadnienie autor nawiązuje zarówno do wybranych historycznych koncepcji politycznych emocji, które ukształtowały współczesne myślenie o emocjach i zdają się rezonować w dziełach tych autorów, jak i do analiz psychologicznych, które uzupełniają filozoficzne rozważania na temat życia emocjonalnego jednostki. Głównym celem analizy jest scharakteryzowanie roli jaką tej szczególnej emocji przypisują nowocześni filozofie polityczni. Choć dzieła tych filozofów powstały w różnych kontekstach historycznych i geograficznych, okazuje się, że refleksja mało znanego, środkowoeuropejskiego myśliciela z czasów II wojny światowej i przemyślenia wpływowej, amerykańskiej filozof czasu kryzysu demokracji nie tylko wykazują interesujące zbieżności, ale wręcz uzupełniają się i pokazują, że upadek demokracji, także w czasach współczesnych, stanowi zupełnie realne zagrożenie.Niniejsza praca dostarcza analizy porównawczej koncepcji zaprezentowanych przez wyżej wymienionych myślicieli, ale również autor próbuje zaaplikować badane teorie do opisu współczesnych wydarzeń.Przy odwołaniu do prezentowanych teorii autor wskazuje sposoby przeciwdziałania niebezpiecznym emocjom obecnym we współczesnych państwach demokratycznych, także w odniesieniu do najnowszych wydarzeń społeczno-politycznych. pl
dc.abstract.en Many authors indicate that among the emotions that affect people, fear is one of the strongest. This Master's thesis aims to conduct a philosophical analysis of this special emotion in politics and political thought, in particular in the works of two contemporary political thinkers - Martha C. Nussbaum and István Bibó. Discussing this issue, the author refers to both selected historical concepts of political emotions that shaped contemporary thinking about emotions and seem to resonate in the works of these authors, as well as psychological analyzes that complement the philosophical considerations on the subject's emotional life. The main goal of the analysis is to characterize the role that modern political philosophies attribute to this particular emotion.Although the works of these philosophers were created in various historical and geographical contexts, it turns out that the reflection of the little-known, Central European thinker from times near World War II and the thought of an influential American philosopher of the time of the crisis of democracy not only show interesting convergences but even complement each other and show that the fall of democracy, even in modern times, poses a completely real threat.This work provides a comparative analysis of the concepts presented by the above-mentioned thinkers, but the author also attempts to apply those theories to describe contemporary events.When referring to the theories presented, the author indicates ways to counteract dangerous emotions present in modern democratic countries, also in relation to the latest socio-political events. pl
dc.subject.pl strach, demokracja, filozofia polityczna, filozofia, polityczne emocje, emocje, Martha Nussbaum, Istvan Bibo, István Bibó pl
dc.subject.en fear, democracy, political philosophy, philosophy, political emotions, emotions, Martha Nussbaum, Istvan Bibo, István Bibó pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Justyna [SAP11009156] pl
dc.contributor.reviewer Szczepański, Jakub [SAP11019626] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143290-230408 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)