Jagiellonian University Repository

"Antikódy Václava Havla jako przykład polisemantycznej poezji wizualnej"

pcg.skipToMenu

"Antikódy Václava Havla jako przykład polisemantycznej poezji wizualnej"

Show full item record

dc.contributor.advisor Bielec, Dorota [SAP11015617] pl
dc.contributor.author Bomba, Adam pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:56:53Z
dc.date.available 2020-07-28T07:56:53Z
dc.date.submitted 2020-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242290
dc.language pol pl
dc.title "Antikódy Václava Havla jako przykład polisemantycznej poezji wizualnej" pl
dc.title.alternative Václav Havel's "Anitkódy" as an example of polysemantic visual poetry pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy jest analiza twórczości Václava Havla w zakresie poezji wizualnej jako autonomicznej części jego dorobku artystycznego. W tym celu zaproponowano autorską klasyfikację wierszy, w której kluczowy jest aspekt semantyczny. Stworzona typologia wyróżnia typogramy oparte na graficznej autologizacji i heterologizacji wybranych przez autora słów; utwory "zaangażowane społecznie" oraz takie, w których odnaleźć można ślady podstawowych założeń postmodernizmu. Część analityczna została poprzedzona dwoma rozdziałami teoretycznymi - pierwszy z nich opisuje historię nurtu poezji wizualnej, celem drugiego jest klasyfikacja twórczości Václava Havla. pl
dc.abstract.en The main purpose of this thesis is to analyse Václav Havel's work in the field of visual poetry as an autonomous part of his artistic output. To acheive this, an authorial classification, in which the semantic aspect was crucial, was created. The typology distinguishes typograms, that are based on visual autologization and heterologization of words chosen by the author; poems, that are "socially engaged" and those, in which traces of basic assumptions of postmodernism can be found. The analytical part is preceded by two theoretical chapters - the first describes the history of the visual poetry trend, the purpose of the second is to classify the work of Václav Havel. pl
dc.subject.pl poezja, poezja wizualna, poezja eksperymentalna, poezja konkretna, Václav Havel, język czeski, literatura czeska pl
dc.subject.en poetry, visual poetry, experimental poetry, concrete poetry, Václav Havel, Czech language, Czech literature pl
dc.contributor.reviewer Car, Anna [SAP11017593] pl
dc.contributor.reviewer Bielec, Dorota [SAP11015617] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143147-246925 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia słowiańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)