Jagiellonian University Repository

Podatność na wpływ społeczny, potrzeba poznawczego domknięcia i nieśmiałość jako wyznaczniki wielkości efektu konformizmu pamięciowego

pcg.skipToMenu

Podatność na wpływ społeczny, potrzeba poznawczego domknięcia i nieśmiałość jako wyznaczniki wielkości efektu konformizmu pamięciowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Szpitalak, Malwina pl
dc.contributor.author Kękuś, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:51:23Z
dc.date.available 2020-07-28T07:51:23Z
dc.date.submitted 2020-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242206
dc.language pol pl
dc.title Podatność na wpływ społeczny, potrzeba poznawczego domknięcia i nieśmiałość jako wyznaczniki wielkości efektu konformizmu pamięciowego pl
dc.title.alternative Susceptibility to social influence, need for cognitive closure and shyness as determinants of magnitude of the memory conformity effect pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy sprawdzano związek pomiędzy efektem konformizmu pamięciowego a podatnością na wpływ społeczny, potrzebą poznawczego domknięcia oraz nieśmiałością. Para osób badanych oddzielnie zapoznawała się z odmiennym materiałem oryginalnym, a następnie wypełniała Skalę Potrzeby Poznawczego Domknięcia oraz Kwestionariusz Nieśmiałości. W kolejnym etapie uczestnicy wspólnie odpowiadali na serię pytań dotyczących materiału oryginalnego. W konsekwencji dyskusji uczestnicy wprowadzali wzajemną dezinformację. Po wypełnieniu Kwestionariusza Podatności na Wpływ Społeczny osoby badane zostały poproszone o wykonanie indywidualnego testu pamięci materiału oryginalnego. Zreplikowano efekt konformizmu pamięciowego. Ponadto, wykazano negatywny związek uległości wobec dezinformacji z podatnością na wpływ społeczny. Nie odnotowano związku potrzeby poznawczego domknięcia oraz nieśmiałości z wielkością efektu konformizmu pamięciowego. W prezentowanym badaniu ponownie wykazano negatywny wpływ dezinformacji na funkcjonowanie pamięci świadków naocznych. pl
dc.abstract.en In this study, the relationship between the memory conformity effect and the susceptibility to social impact, the need for cognitive closure, as well as shyness was analysed. A pair of subjects separately got acquainted with different original material, and then filled in the Need for Closure Scale and the Shyness Scale. In the next stage, the participants together answered a series of questions about the original material. As a consequence of the discussion, participants were causing mutual misinformation. After completing the Measure of Susceptibility to Social Influence, the subjects were asked to perform an individual memory test regarding the original material. The memory conformity effect was replicated. In addition, a negative relationship of submission to disinformation and susceptibility to social impact was demonstrated. There was no relationship between the need for closure and shyness with the magnitude of the memory conformity effect. The presented study again demonstrated the negative impact of disinformation on the functioning of the memory of eyewitnesses. pl
dc.subject.pl efekt konformizmu pamięciowego, wpływ społeczny, potrzeba poznawczego domknięcia, nieśmiałość pl
dc.subject.en memory conformity effect, social influence, need for cognitive closure, shyness pl
dc.contributor.reviewer Szpitalak, Malwina pl
dc.contributor.reviewer Sekerdej, Maciej [SAP13036812] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143035-196917 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)