Jagiellonian University Repository

Wpływ Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej na konflikt izraelsko-palestyński

pcg.skipToMenu

Wpływ Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej na konflikt izraelsko-palestyński

Show full item record

dc.contributor.advisor Grabowski, Marcin [SAP14000440] pl
dc.contributor.author Revai, Agnesca pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:49:55Z
dc.date.available 2020-07-28T07:49:55Z
dc.date.submitted 2020-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242184
dc.language pol pl
dc.title Wpływ Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej na konflikt izraelsko-palestyński pl
dc.title.alternative The influence of United States of America and European Union on the Israeli-Palestinian conflict pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca licencjacka pt. „Wpływ Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej na konflikt izraelsko-palestyński” obejmuje głęboką analizę zmian zachodzących na różnych płaszczyznach, w ramach konfliktu izraelsko-palestyńskiego pod wpływem zewnętrznej ingerencji. Konflikt trwający już ponad 7 dekad od samego początku wzbudzał zainteresowanie aktorów międzynarodowych. Zainteresowane strony, w tym USA i UE poprzez prowadzoną politykę i podjęte działania dążyły do podpisania końcowego pokojowego porozumienia pomiędzy stronami konfliktu. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. W pierwszym rozdziale dla szerszego przedstawienia problematyki tematu została przeanalizowana historia konfliktu, jego przyczyny, przebieg i zmiany zachodzące z upływem czasu. W drugim rozdziale został przedstawiony proces kształtowania się stosunków zachodzących pomiędzy USA i stronami konfliktu, ich determinanty oraz inne czynniki wpływające na te relacje. Również w tym rozdziale także została zarysowana działalność lobby żydowskiego, który jest kluczowym elementem kształtującym politykę USA wobec stron konfliktu. W trzecim rozdziale zostały przeanalizowane polityki poszczególnych prezydentów, w tym B. Clintona, G.W. Busha, B. Obamy i D. Trumpa względem konfliktu. Szczególne miejsce zostało przydzielone podejmowanym inicjatywom i planom działań, które miały na celu uregulowanie konfliktu. W czwartym rozdziale został przedstawiony całokształt stosunków zachodzących pomiędzy UE a stronami konfliktu. Niezwykle ważnym było opisanie działań podjętych przez UE, ich skuteczność bądź też nie, oraz przyczyny które do tego doprowadzały w różnych okresach czasu. pl
dc.abstract.en Bachelor’s thesis entitled “The influence of the United States of America and the European Union on the Israeli-Palestinian conflict” contains a comprehensive analysis of changes which took place on different levels of Israeli-Palestinian conflict due to the external influence of those two actors. This conflict, lasting for more than seven decades, aroused an international interest since its very beginning. The concerned parties, including the US and EU, through their politics and undertaken actions, strived to end the conflict with a peace agreement. Thesis consist of an introduction, four chapters and conclusions. The first chapter includes an analysis of the history of the conflict, its course and changes which took place over time, for a broader overview of the subject. The second chapter presents the process of formation of relations between the US and belligerents and the major factors that shape those relations, as well as the activity of the Jewish lobby in the US, which is the crucial element in the shaping of the US’ policy towards Israel and Palestine. The third chapter focuses on an analysis of the policies of selected American presidents – B. Clinton, G. W. Bush, B. Obama and D. Trump concerning the conflict. A particular focus has been placed on initiatives and action plans which tried to resolve the conflict. The last chapter describes the relations between the EU and both parties to the conflict, with an emphasis on actions undertook by the EU, their effectiveness and reasons which led to them in particular periods of time. pl
dc.subject.pl Stany Zjednoczone Ameryki, Unia Europejska, Izrael, Autonomia Palestyńska, konflikt, zewnętrzny wpływ, suwerenność, bezpieczeństwo, granice, uchodźcy, Jerozolima pl
dc.subject.en United States of America, European Union, Israel, Palestinian Authority, conflict, external influence, sovereignty, security, borders, refugees, Jerusalem pl
dc.contributor.reviewer Grabowski, Marcin [SAP14000440] pl
dc.contributor.reviewer Pugacewicz, Tomasz pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142996-241495 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)