Jagiellonian University Repository

Urazy okolicy stawu skokowo-goleniowego wśród zawodników squasha

pcg.skipToMenu

Urazy okolicy stawu skokowo-goleniowego wśród zawodników squasha

Show full item record

dc.contributor.advisor Niedźwiedzki, Łukasz [SAP20002313] pl
dc.contributor.author Socha, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:42:38Z
dc.date.available 2020-07-28T07:42:38Z
dc.date.submitted 2020-07-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242141
dc.language pol pl
dc.title Urazy okolicy stawu skokowo-goleniowego wśród zawodników squasha pl
dc.title.alternative Talocrural joint injuries among squash players pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Squash jest bardzo dynamicznym sportem rakietowym rozgrywanym w parach.Podczas meczu zawodnicy są zmuszeni wykonywać liczne wykroki oraz częste i nagłezmiany kierunku i prędkości biegu. Taki sposób poruszania się znacząco obciąża stawskokowy górny. Brak odpowiedniego przygotowania a także specyfika gry mogą prowadzićdo jego uszkodzenia.Cel: Ocena częstości i rodzajów występowania urazów stawu skokowo-goleniowegou zawodników uprawiających squasha ze wskazaniem czynników mających wpływ na ichpojawienie się.Metody: przebadanych zostało 95 osób uprawiających squasha. W tym celu zastosowanoankietę składającą się z 27 pytań, które odnosiły się do stylu życia, charakterystykiuprawiania tego sportu a także przygotowań zawodników przed meczem oraz postępowaniapo zakończonej rozgrywce.Wyniki: urazu okolicy stawu skokowo-goleniowego doznało 45% badanych. Najczęstszymuszkodzeniem było skręcenie inwersyjne stawu skokowego górnego i stanowiło 37,25%wszystkich urazów. Drugim pod względem występowania było uszkodzenie torebkistawowej - 29,41%. Istotny statystycznie wpływ czynnika na doznanie urazu wykazanow pięciu przypadkach. Był to staż uprawiania squasha, poziom zaawansowania zawodnika,udział w zawodach, tygodniowa liczba treningów oraz udział w przeszkoleniuz profesjonalnym trenerem.Wnioski: wyższy wskaźnik urazowości występuje u zawodników, którzy wykazują bardziejzaangażowaną postawę treningową. Im mniejsza ilość godzin treningowych i rozegranychmeczów, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia urazu. Potrzebne są dalszebadania w celu zidentyfikowania czynników predysponujących do urazu i opracowaniaoptymalnego planu treningowego, który minimalizowałby ryzyko wystąpienia kontuzji. pl
dc.abstract.en Introduction: Squash is the dynamic racquet sport played by two players, who have to doa high number of lunges as well as to make the sudden changes of the direction and speed ofthe sprint during the game. Such motions overload the talocrural joint significantly. Thus,the lack of the proper preparation and the character of the game itself may lead to theinjuries of the talocrural joint.Aim: The assessment of the frequency and types of the tibio-talar joint injuries among thesquash players and the analysis of the factors contributing to the injuries occurrence.Methods: 95 squash players were assessed by means of the survey, which was comprised of27 questions about the lifestyle, the character of practising squash, the preparation of theplayers before the game and their routine after that.Results: 45% of the assessed experienced the tibio-talar joint injury. The inversion talocruraljoint sprain was the most frequent, making up 37,25% of all the injuries. The second mostfrequently occurring injury (29,41%) was the joint capsule injury. It was demonstrated thatmostly five factors contribute to the possible injury, namely: for how long the player hasbeen practising squash, the level of the player, the participation in the competitions, thenumber of practice per week, and the undergoing in a professional training.Conclusions: The higher injury rate may be found among the players who are more engagedin trainings. The injury is less possible to occur when the fewer number of trainings andgames are performed. However, further research is needed in order to assess the factors ofthe injury occurrence and to design the best training program, which would minimalize therisk of injuries. pl
dc.subject.pl squash, staw skokowy górny, uraz, skręcenie inwersyjne pl
dc.subject.en squash, talocrural joint, injury, inversion sprain pl
dc.contributor.reviewer Niedźwiedzki, Łukasz [SAP20002313] pl
dc.contributor.reviewer Gaździk, Tadeusz pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142932-209010 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)