Jagiellonian University Repository

THE DEVELOPMENT OF ESP MATERIALS FOR THE MILLING INDUSTRY

pcg.skipToMenu

THE DEVELOPMENT OF ESP MATERIALS FOR THE MILLING INDUSTRY

Show full item record

dc.contributor.advisor Leśniewska, Justyna [SAP11018454] pl
dc.contributor.author Przybył, Michalina pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:38:56Z
dc.date.available 2020-07-28T07:38:56Z
dc.date.submitted 2020-07-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242084
dc.language eng pl
dc.title THE DEVELOPMENT OF ESP MATERIALS FOR THE MILLING INDUSTRY pl
dc.title.alternative TWORZENIE MATERIAŁÓW DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO DLA BRANŻY MŁYNARSKIEJ pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Brak specjalistycznych materiałów do nauki języka angielskiego przeznaczonych dla przemysłu młynarskiego był inspiracją do stworzenia projektu mającego na celu wypełnienie tej luki. Aby zaprojektować skuteczny kurs, zgodny z zasadami nauczania języka angielskiego jako języka obcego, oraz jako języka specjalistycznego, konieczna była analiza literatury przedmiotu, przedstawiona w części teoretycznej pracy. Po dokładnym przeglądzie źródeł na temat podstawowych informacji o nauczaniu języka angielskiego jako języka specjalistycznego (ang. ESP – English for Special Purposes), takich jak historia tego zjawiska, trendy badawcze, modele analizy potrzeb, teorie dotyczące motywacji, nauczanie słownictwa oraz korzystanie z technologii internetowych i komputerowych, możliwe stało się stworzenie kursu dla pracowników firmy z branży młynarskiej. Kurs powstał po szczegółowej analizie rynku, dostępnych źródeł oraz potrzeb kursantów, co pomogło ustalić jasne cele i zapewniło niezbędne zasoby. W części praktycznej opisane są wyżej wymienione procesy wraz ze szczegółowym opisem materiałów oraz refleksją na temat procesu ich opracowywania. Następnie przedstawiony został opis przeprowadzonych zajęć i wyniki uzyskane z końcowego kwestionariusza. Praca kończy się rozdziałem poświęconym obserwacjom i wnioskom, a także implikacjom dla dalszych badań. pl
dc.abstract.en The lack of specialized English language learning materials for the milling industry was an inspiration to create a project aimed at filling this gap. To design an effective course, in accordance with the principles of teaching English as a foreign language and as a specialized language, it was necessary to analyze the literature on the subject, presented in the theoretical part of the thesis. After a thorough review of sources presenting basic information about teaching English for Special Purposes (ESP), such as the history of this phenomenon, research trends, needs analysis models, theories of motivation, teaching vocabulary and using internet and computer technologies, it was possible to create an ESP course for employees of a milling company. The course was created after a detailed analysis of the market, the available sources and the needs of the students, which helped set clear goals and provided the necessary resources. The practical part describes the above-mentioned processes together with a detailed description of the materials and a reflection on the process of their development. Next, a description of the classes and the results obtained from the final questionnaire is presented. The work ends with a chapter devoted to observations and conclusions, as well as implications for further research. pl
dc.subject.pl język angielski specjalistyczny, branża młynarska, tworzenie materiałów, tworzenie kursu, analiza potrzeb, kurs online, specjalistyczne słownictwo pl
dc.subject.en ESP, English for Specific Purposes, milling industry, materials development, course design, needs analysis, online course, specialized vocabulary pl
dc.contributor.reviewer Leśniewska, Justyna [SAP11018454] pl
dc.contributor.reviewer Kusiak-Pisowacka, Monika [SAP11015163] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142831-209188 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)