Jagiellonian University Repository

Вибрані приклади суспільно-політичної і культурної гібридної війни Росії з Україною після Революції Гідності

pcg.skipToMenu

Вибрані приклади суспільно-політичної і культурної гібридної війни Росії з Україною після Революції Гідності

Show full item record

dc.contributor.advisor Siudak, Michał [SAP11019474] pl
dc.contributor.author Shpakovych, Vitalina pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:22:52Z
dc.date.available 2020-07-28T07:22:52Z
dc.date.submitted 2020-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241845
dc.language ukr pl
dc.subject.other Гібридна війна, військова агресія, маніпулятивні технології, інформаційна зброя, інформаційний простір, російська інформаційна кампанія, дезінформація, фейки, пропаганда, масовий продукт, національні цінності, "русский мир", суспільно-політичний аспект, культура, ментальна матриця, ідентичність, стереотип "бандерівця". pl
dc.title Вибрані приклади суспільно-політичної і культурної гібридної війни Росії з Україною після Революції Гідності pl
dc.title.alternative Wybrane przykłady społeczno – politycznej i kulturowej wojny hybrydowej Rosji z Ukrainą po Rewolucji Godności pl
dc.title.alternative Selected examples of the socio-political and cultural hybrid war between Russia and Ukraine after the Revolution of Dignity pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wojna hybrydowa nie jest zbadana dokładnie, ale można stwierdzić , że obejmujemieszankę różnych rodzajów walki, a kluczowe znaczenie ma aspekt informacyjny,kulturowy i społeczno-polityczny.Współczesna rosyjska interwencja na Ukrainie jest wzorowa. Okupacja wojskowaAutonomicznej Republiki Krymu - części państwa ukraińskiego miała miejsce poinwazji rosyjskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy w lutym 2014 r. Bezwypowiedzenia wojny w kwietniu 2014 r. rozpoczął się atak zbrojny miast Donieck iŁugańsk, a w regionie Doniecka zaczęła się operacja antyterrorystyczna (ATO) w celupowstrzymania terrorystów i separatystów.Nieogłoszona wojna trwa od 6 lat i zgodnie z czasem trwania tak zwanegokonfliktu zbrojnego powstało wiele prac opisujących, analizujących i szukającychodpowiedzi na pytania o wojnę hybrydową.W pierwszym rozdziale przedstawiono zjawisko wojny hybrydowej wedługdefinicji V.Gorbulina, E.Magdy, O.Komarchuka, K.Popowicza, a także z perspektywyukraińsko-, rosyjsko-, polsko- i anglojęzycznej. Wielowymiarowość koncepcji wojnyhybrydowej i jej skuteczność polega na mieszaniu działań wojennych stosowanychwobec kraju wroga: regularne i nieregularne, zwykłe i niezwykłe, jawne i tajne,informacyjne i cybernetyczne.Drugi rozdział poświęcony jest zagadnieniu podstawowych manipulacyjnychtechnologii informacyjnych podczas wojny hybrydowej. Komponent informacyjny jestcharakteryzowany jako główny czynnik i część walki ideologicznej. Technologiemanipulacyjne dysponują szeroką gamą narzędzi, a ten rodzaj wpływu jestwykorzystywany do osiągania celów politycznych, ekonomicznych i wojskowych napoziomie międzynarodowym. Rosja używa przeciwko Ukrainie nie tylko tradycyjnychmediów : prasa, telewizja i radio, ale także integralną wirtualną część współczesnegożycia - Internet i sieci społecznościowe. Są to narzędzia, które pozwalają nie tylko wprędkością światła rozprzestrzeniać informacje, ale także wpływ i określony planowanyprzekaz ( w celu manipulowania masową świadomością). Wstrząsanie społeczeństwapaństwa przez wroga odbywa się poprzez dezinformację i propagandę, narzucanie (lubczęściową zmianę) postaw mentalnych, wartości i moralności, budzenie wątpliwości codo tożsamości narodowej, presji emocjonalnej i psychicznej (w połączeniu z uczuciemstrachu, dezorientacji, ignorancji). Celem takiego wpływu jest odciągnięcie konsumenta(odbiorcy) na swoją stronę, ukształtowanie pewnej opinii publicznej, zmotywowanieaktywnych grup społecznych do określonych działań / bezczynności , wzmocnieniewłasnych sił poprzez osłabienie wroga (moralne i materialne).Przedmiotem rozważań w rozdziale trzecim są informacyjne, kulturowe,społeczno-polityczne przejawy wojny hybrydowej. Jedną z kluczowych kwestii jestproblem wpływu kulturowego i językowego. Kultura jest kluczem do stabilnościistnienia matryc mentalnych, etnicznych, narodowych i społecznych, kształtuje iutrzymuje tożsamość. Tworzenie mitów i strategiczne meta narracje w literaturze,narzucanie imperialnego mitu są celowymi działaniami Kremla. Obecność językarosyjskiego w codziennej kulturze, dostępne i dominujące rosyjskie produktyhistoryczne i kulturowe, ostro negatywne i odczłowieczone wizerunki Ukraińców wrosyjskich filmach, literatura pseudo dokumentalna - broń masowego rażenia. Ważnejest zrozumienie roli kulturowego i społeczno-politycznego frontu wojny, obronywłasnej tożsamości i jej najważniejszych cech: historii, kultury, języka. pl
dc.abstract.en The hybrid war is not thoroughly studied, but it can be said that it includes a mix ofdifferent types of hostilities, and a key place is given to the informational, cultural andsocio-political aspects.Contemporary Russian intervention in Ukraine is exemplary. The militaryoccupation of the Autonomous Republic of Crimea - part of the Ukrainian state tookplace after the invasion of the Russian armed forces on the territory of Ukraine inFebruary 2014. Without declaring war in April 2014, an armed attack began in the citiesof Donetsk and Lugansk, and an anti-terrorist operation began in the Donetsk region(ATO) to deter terrorists and separatists.The unannounced war has been going on for 6 years, and according to the durationof the so-called armed conflict, many papers have been written describing, analyzingand seeking answers to questions about the hybrid war.The first chapter presents and describes the phenomenon of hybrid war bydefinition of by V. Gorbulin, E. Magda, O. Komarchuk, K. Popowicz, as well as fromthe Ukrainian, Russian, Polish and English perspective. The multidimensionality of theconcept of hybrid war and its effectiveness lies in mixing different types of warfareagainst the enemy's country: regular and irregular, ordinary and unusual, open andsecret, informational and cybernetic.The second chapter is devoted to the issue of basic manipulative informationtechnologies during the hybrid war. The information component is characterised as themain factor and part of the ideological struggle. Manipulative technologies have a widerange of tools, and this type of influence is used to achieve political, economic andmilitary goals at international level. Russia uses not only traditional media againstUkraine : the press, television and radio, but also an integral virtual part of modern life -the Internet and social networks. These are tools that allow not only with the speed oflight to spread information, but also the impact and a specific planned message (tomanipulate mass consciousness). The shaking of the state's society by the enemy takesplace through disinformation and propaganda, imposing (or partial change) mentalattitudes, values and morality, raising doubts about national identity, emotional andpsychological pressure (combined with feelings of fear, confusion, ignorance). Thepurpose of such influence is to draw the consumer (recipient) to his side, shape a certainpublic opinion, motivate active social groups to specific actions / inaction, strengthentheir own strength by weakening the enemy (moral and material).The subject of considerations in the third chapter will be the examples of the hybridwar in the informational, cultural and socio-political fields. One of the key issues is theproblem of cultural and linguistic influence. Culture is the key to the stability of theexistence of mental, ethnic, national, social matrices, it forms and maintains identity.The creation of myths and strategic metanarratives in literature, the imposition ofimperial myth are deliberate actions of the Kremlin. The presence of the Russian languagein everyday culture, accessible and dominant Russian historical and cultural products,sharply negative and dehumanised images of Ukrainians in Russian films, pseudo-documentary literature - weapons of mass destruction. It is important to understand therole of the cultural and socio-political front of the war, defending one's identity and itsmost important features: history, culture, language. pl
dc.abstract.other Гібридна війна являється маловивченою, але в ній спотерігається міксуваннярізних видів бойових дій, а ключове місце приводиться інформаційному,культурному та суспільно-політичному аспекту.Зразковою є сучасна російська інтервенція в Україні. Воєнна окупаціяАвтономної Республіки Крим - частини української держави відбулася післявторгнення російських збройних формувань на територію України в лютому 2014року без оголошення війни. З квітня 2014 року почалися захоплення містДонеччини і Луганщини, у Донецькій області почалась антитерористичнаоперація (АТО) з метою зупинити терористів та сепаратистів.Неоголошена війна триває вже 6-тий рік, відповідно до часу тривання такназваного воєнного конфлікту було створено багато праць з описом, аналізом,пошуком відповідей на питання щодо гібридної війни, на основі яких створенадана робота.У першому розділі розглянуто і описано явище гібридної вйни за визначеннямВ.Горбуліна, Є.Магди, О.Комарчука, К.Поповича, зі сторінок україно-, російсько-,польсько- та англомовної перспектив. Обє’мність поняття гібридної війни(іншими словами багато-\все-вимірність) і дієвість такого методу заключаєтьсясаме у суміші застосованих проти держави-об’єкта бойових дій: регулярних інерегулярних, звичайних і незвичайних, відвертих і прихованих, інформаційних ікібернитичних.Багатоаспектність концепції гібридної війни та її ефективність полягає узмішуванні війни проти країни противника: регулярної та нерегулярної, звичайноїта незвичайної, відкритої та таємної, інформаційної та кібернетичної.Другий розділ присвячений питанню о сновних маніпулятивнихінформаційних технологій під час гібридної війни. Інформаційна складовахарактеризується як основний фактор і частина ідеологічної боротьби.Маніпулятивні технології мають широкий спектр інструментів, і цей тип впливувикористовується для досягнення політичних, економічних та військових цілей наміжнародному рівні. Росія використовує не лише проти традиційних для Українимедіа: пресу, телебачення і радіо, але й невід'ємну віртуальну частину сучасногожиття - Інтернет та соціальні мережі. Це інструменти, які дозволяють не тільки зішвидкістю світла поширювати інформацію, а й відповідно вплив і певний спланований посил. Розхитування суспільствадержавою-ворогом відбувається за допомогою дезінформації та пропаганди,нав'язування (або часткової зміни) психічних установок, цінностей таморальності, викликає сумніви щодо національної ідентичності, емоційний тапсихологічний тиск (поєднується з почуттями страху, розгубленості, незнання).Мета такого впливу - перетягнути споживача інформації на свій бік, сформуватипевну громадську думку, мотивувати активні соціальні групи до конкретних дій /бездіяльності, зміцнити власні сили шляхом ослаблення ворога (морального таматеріального).У третьому розділі розглянуто приклади гібридної війни в інформаційному,культурному та суспільно-політичному аспектах. Одне з ключових значень маєпроблема культурного і мовного впливу. Культура є запорукою стабільностііснування ментальної, етнічної, національної, суспільної матриць, вона формує тапідтримує ідентичність. Створення міфів і стратегічних метанаративів влітературі, навʼязування імпепрського міфу є продуманими діями Кремля.Присутність російської мови у побутовій культурі, доступна і домінуюча33російська історико-культурна продукція, різко негативні і дегуманізовані образиукраїнців в російських фільмах, псевдодокументальна література — зброямасового ураження. Важливим є розуміння ролі культурного та суспільно-політичного фронту війни, відстоювання власної ідентичності та найважливішихїї ознак: історії, культури, мови. pl
dc.subject.pl Wojna hybrydowa, agresja militarna, technologie manipulacyjne, broń informacyjna, przestrzeń informacyjna, rosyjska kampania informacyjna, dezinformacja, propaganda, produkt masowy, wartości narodowe, „ruskij mir”, aspekt społeczno-polityczny, kultura, matryca mentalna, tożsamość, stereotyp „banderowca”. pl
dc.subject.en Hybrid war, military aggression, manipulative technologies, information weapons, information space, Russian information campaign, disinformation, fakes, propaganda, mass product, national values, "russkiy mir", socio-political aspect, culture, mental matrix, identity, stereotype of "Bandera". pl
dc.contributor.reviewer Siudak, Michał [SAP11019474] pl
dc.contributor.reviewer Sekuła, Paweł pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142518-251540 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie. pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)