Jagiellonian University Repository

Zabiegi medycyny estetycznej jako świadczenia zdrowotne

pcg.skipToMenu

Zabiegi medycyny estetycznej jako świadczenia zdrowotne

Show full item record

dc.contributor.advisor Sroka, Tomasz pl
dc.contributor.author Ćwikła, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:20:38Z
dc.date.available 2020-07-28T07:20:38Z
dc.date.submitted 2020-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241810
dc.language pol pl
dc.title Zabiegi medycyny estetycznej jako świadczenia zdrowotne pl
dc.title.alternative Aesthetic medicine treatments as health benefits pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy pozostaje przedstawienie problemu braku regulacji ustawowych w zakresie zabiegów medycyny estetycznej. W pracy dokonana została analiza możliwości zakwalifikowania zabiegów medycyny estetycznej do świadczeń zdrowotnych rozumianych na podstawie ustawy o działalności leczniczej. W szczególności zaprezentowany został podział zabiegów medycyny estetycznej na świadczenia zdrowotne z wyszczególnieniem podkategorii świadczeń zdrowotnych. Ponadto, zaprezentowany został przyjęty przez przedstawicieli doktryny podział na zabiegi lecznicze i nielecznicze wraz ze wskazaniem różnić pomiędzy procedurą wykonywania zabiegu leczniczego i nieleczniczego. Ostatni rozdział poświęcony jest konsekwencjom towarzyszącym przyjęciu podziału zabiegów medycyny estetycznej na zabiegi będące świadczeniami zdrowotnymi oraz zabiegi niebędące świadczeniami zdrowotnymi. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is to present the problem of the lack of statutory regulations in the field of aesthetic medicine procedures. The study analyzes the possibility of qualifying aesthetic medicine treatments for health benefits understood on the basis of the Act on medical activity. In particular, the division of aesthetic medicine procedures into health benefits has been presented, detailing the subcategories of health benefits. In addition, the division into curative and non-curative procedures adopted by the representatives of the doctrine was presented together with an indication of the differences between the procedure for performing curative and non-curative procedures. The last chapter is devoted to the consequences accompanying the adoption of the division of aesthetic medicine treatments into treatments that are health benefits and treatments that are not health benefits. pl
dc.subject.pl prawo medyczne, medycyna estetyczna, świadczenie zdrowotne pl
dc.subject.en medical law, aesthetic medicine, health benefit pl
dc.contributor.reviewer Pyrcak-Górowska, Małgorzata pl
dc.contributor.reviewer Sroka, Tomasz pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142480-210123 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)