Jagiellonian University Repository

Economic evaluation of a community- based lifestyle intervention to prevent type 2 diabetes in Nepal

pcg.skipToMenu

Economic evaluation of a community- based lifestyle intervention to prevent type 2 diabetes in Nepal

Show full item record

dc.contributor.advisor Kissimova-Skarbek, Ekaterina [SAP20001699] pl
dc.contributor.author Thapa, Shabnam pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:03:03Z
dc.date.available 2020-07-28T07:03:03Z
dc.date.submitted 2020-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241536
dc.language eng pl
dc.title Economic evaluation of a community- based lifestyle intervention to prevent type 2 diabetes in Nepal pl
dc.title.alternative Ocena ekonomiczna programu zdrowotnego w zakresie zmiany stylu życia w celu zapobiegania cukrzycy typu 2 na poziomie lokalnym w Nepalu pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tło: Cukrzyca typu 2 jest endemiczna w Nepalu i stanowi główną przyczynę zachorowalności i śmiertelności. Ponadto, ze względu na brak krajowego rejestru cukrzycy i programu badań przesiewowych na poziomie krajowym, obciążenie cukrzycą typu 2 w Nepalu wydaje się być niedoszacowane. Leczenie i postępowanie w przypadku cukrzycy typu 2 ogranicza się do trzeciego poziomu referencyjnego. Ze względu na brak programów profilaktyki cukrzycy, w środowisku lokalnym czy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ludzie nie są świadomi objawów choroby i metod zapobiegania czynnikom ryzyka cukrzycy typu 2.Cel: Celem niniejszego badania jest ocena obciążenia cukrzycą typu 2 w Nepalu, oszacowanie rozmiaru redukcji dochodu narodowego z powodu cukrzycy typu 2 w Nepalu oraz przeprowadzenie ekonomicznej oceny modelowanej interwencji w zakresie zmiany stylu życia wśród społeczności lokalnej, w celu zapobiegania cukrzycy typu 2 w Nepalu.Metody: DALY, przypisywane cukrzycy typu 2 w Nepalu są naliczone, a dochód narodowy utracony z powodu cukrzycy typu 2 w Nepalu jest szacowany.Ponadto opracowano interwencję zmiany stylu życia wśród społeczności lokalnej mającą na celu zapobieganie cukrzycy typu 2. Komparatorem programu jest opcja „brak interwencji". Grupą docelową interwencji są osoby z upośledzoną tolerancją glukozy (impaired glucose tolerance - IGT), a interwencja przeprowadzana jest przez woluntariuszki środowiskowej opieki zdrowotnej (female community health volunteers - FCHVs) w 10 gminach powiatu Bhadrapur w Nepalu.W ramach interwencji tworzone są cztery hipotetyczne scenariusze składające się z różnych udziałów osób z upośledzoną tolerancją glukozy, które są zapraszane do udziału w interwencji z określonej populacji. Koszty jednostkowe wykorzystanych zasobów w ramach interwencji zebrano z różnych źródeł w Nepalu. Koszty i korzyści, wynikające z modelowanych interwencji (według scenariuszy), are zdyskontowane trzyprocentową stopą dyskonta. Ocena ekonomiczna jest dokonywana z perspektywy społecznej i włącza zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie. W celu oceny interwencji przeprowadzono analizę kosztów i efektów (CEA) oraz analizę kosztów i korzyści (CBA). Wyniki tych analiz przedstawione są w dolarach międzynarodowych (I$) w warunkach 2018 roku.Wyniki: DALYs przypisywane cukrzycy typu 2 w Nepalu w 2017 roku wynosiły 166 933,2, a strata dochodu z powodu cukrzycy typu 2 w tym samym roku wynosiła od I$ 0,45 mld do I$ 1,34 mld. Całkowity koszt modelowanej interwencji wahał się od I$164 147,66 do I$54 813,84. Każdy zapobiegnięty przy pomocy analizowanej interwencji przypadek cukrzycy typu 2 przynosi oszczędność w wysokości I$ 3977,60, która to kwota jest średnim kosztem trwania cukrzycy w ciągu całego życia w Nepalu. Z każdym zapobiegniętym przypadkiem cukrzycy wiąże się średnio przedłużenie życia o 4 lata, a każdy dodatkowy zyskany rok życia przynosi I$ 7 105,98 korzyści. Interwencja jest efektywna względem kosztów. Inkrementalny współczynnik kosztów i efektów (ICER) na każdy oddalony przypadek cukrzycy typu 2 wynosi od I$ 2 540,60 do I$ 3 770,59, a na każdy zyskany rok życia – od I$ 529,79 do I$ 879,89. Modelowana interwencja jest korzystna względem kosztów. Korzyści monetarne netto (NMB) generowane w wyniku zapobiegniętych przypadków cukrzycy typu 2 wynosi od I$ 94 134 14 do I$ 3 299,56 dolarów. Dodatkowo każdy dolar (I$) zainwestowany w interwencję przynosi w zamian od I$ 1,57 do I$ 1,06. NMB ze względu na zyskane lata życia wynosi od I$ 1 803 549,62 do I$ 387 918,05, co czyni interwencję bardzo opłacalną. Dodatkowo, każdy dolar (I$) zainwestowany w interwencję, gdy uwzględniamy dodatkowe lata życia przynosi od I$ 11,09 do I$ 8,08 korzyści. Analiza wrażliwości również wykazuje, że modelowana interwencja jest efektywna względem kosztów i korzystna.Wniosek: Interwencja zmiany stylu życia wśród społeczności lokalnej jest opłacalną i możliwą do przeprowadzenia strategią zapobiegania cukrzycy typu 2 wśród osób wysokiego ryzyka w Nepalu. pl
dc.abstract.en Background: Type 2 diabetes is endemic in Nepal and contributes as a leading cause of morbidity and mortality. Moreover, due to the lack of a national diabetes registry and screening programme at the national level, the burden of type 2 diabetes in Nepal seems to be underestimated. The treatment and management of type 2 diabetes is limited to tertiary level and out of reach to majority of people in Nepal. Due to the lack of diabetes prevention programme in a primary setting, people are unaware of the manifestation of the disease and methods to prevent risk factors related to type 2 diabetes.Objective: The objective of this study is to assess the burden of type 2 diabetes in Nepal, estimate the national income loss attributed to type 2 diabetes in Nepal, and to conduct an economic evaluation of the modelled community-based lifestyle intervention to prevent type 2 diabetes in Nepal.Methods: DALYs attributed to type 2 diabetes in Nepal is calculated, and national income lost due to type 2 diabetes in Nepal is estimated to describe the economic burden of type 2 diabetes in Nepal. Additionally, a community-based lifestyle intervention to prevent type 2 diabetes is developed. The intervention is compared with “no intervention” comparator. The target of the modelled intervention is impaired glucose tolerant individuals (IGT) and it is provided by female community health volunteers (FCHVs) in 10 communities of the Bhadrapur municipality, Nepal. Data from several studies are used to develop the intervention and to determine the effect of this intervention. Four hypothetical scenarios are created in the modelled intervention consisting of different proportion of IGT individuals who participate in the intervention. The unit costs are collected from different sources in Nepal. The costs and benefits of the modelled interventions are are discounted with a 3% discount rate. The economic evaluation of the modelled intervention is done from a societal perspective and consist of both direct and indirect costs. Cost-effectiveness analysis and cost-benefit analysis are performed to evaluate the intervention and results are presented in terms of 2018 in international dollars (I$).Results: DALYs attributed to type 2 diabetes in Nepal in 2017 was 166,933.2 and the income loss due to type 2 diabetes in the same year was between I$ 0.45 billion to I$ 1.34 billion. The total cost of the modelled intervention ranged from I$ 164,147.66 to I$ 54,813.84. Each prevented case of type 2 diabetes due to the modelled intervention resulted in saving I$ 3,977.60 which is the average lifetime cost of diabetes-related expenditure in Nepal. Each prevented case of type 2 diabetes also resulted in 4 years of life years gained on average, and each additional life year gained resulted in a benefit of I$ 7,105.98. The modelled intervention is cost-effective. ICER per case of type 2 diabetes prevented ranges from I$ 2,540.60 to I$ 3,770.59. ICER per case of life year gained ranges from I$ 529.79 to I$ 879.89. The modelled intervention is cost saving as NMB generated from the prevented case of type 2 diabetes ranges from I$ 94,134.14 to I$ 3,299.56. Additionally, each dollar (I$) invested in the intervention brings I$ 1.57 to $1.06 in return. NMB due to life years gained among prevented cases of type 2 diabetes ranges from I$ 1,803,549.62 to I$ 387,918.05, making the intervention very cost-saving. Additionally, each dollar (I$) invested in the intervention for additional life years gain brings I$ 11.09 to I$ 8.08 in return, making the intervention very cost-beneficiary. Finally, sensitivity analysis of the intervention also proved that the modelled intervention is cost-effective and cost-beneficiary.Conclusion: Community-based lifestyle intervention is a cost-effective and feasible strategy to prevent type 2 diabetes among high-risk individuals in Nepal. pl
dc.subject.pl cukrzyca typu drugiego, interwencja zmiany stylu życia wśród społeczności lokalnej, analiza typu kosztów i efektów, analiza typu kosztów i korzyści, DALYs, woluntariuszki środowiskowej opieki zdrowotnej, kraj o niskim poziomie dochodów, zapobieganie cukrzycy pl
dc.subject.en type 2 diabetes, community-based, lifestyle intervention, cost-effectiveness analysis, cost-benefit analysis, DALYs, female community health volunteers, low-income country, diabetes prevention pl
dc.contributor.reviewer Kissimova-Skarbek, Ekaterina [SAP20001699] pl
dc.contributor.reviewer Duplaga, Mariusz [SAP20001389] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142078-282643 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)