Jagiellonian University Repository

Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania

pcg.skipToMenu

Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania

Show full item record

dc.contributor.author Bąbel, Przemysław [SAP11018939] pl
dc.date.accessioned 2016-04-15T13:56:35Z
dc.date.available 2016-04-15T13:56:35Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3067-7 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24151
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych  *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania pl
dc.title.alternative Behavioral therapy of developmental disorders from the standpoint of behavior analysis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-38 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-16-2011/Numer-3-2011/art/540/ pl
dc.abstract.pl Artykuł prezentuje specyfikę oraz metody terapii zaburzeń rozwoju wywodzących się z teorii uczenia się, określanych wspólnym mianem terapii behawioralnej. Prezentacja ta prowadzona jest z perspektywy analizy zachowania, czyli nauki o zachowaniu oraz o zmiennych środowiskowych, które na nie wpływają. Punktem wyjścia artykułu jest krótkie omówienie podstawowych założeń analizy zachowania oraz najważniejszych obszarów jej zastosowań. Wskazano trzy zasadnicze cele terapii behawioralnej zaburzeń rozwoju oraz omówiono najważniejsze metody wykorzystywane do ich osiągnięcia. Zaproponowano klasyfikację metod terapii behawioralnej w zależności od rodzaju uczenia się, z którego się wywodzą, oraz praw uczenia się, które stanowią mechanizm ich działania. W konkluzji podkreślono empirycznie dowiedzioną skuteczność terapii behawioralnej w terapii zaburzeń rozwoju. pl
dc.abstract.en The article presents the characteristics and methods of therapy of developmental disorders; these methods are derived from the theory of learning and are collectively called behavioral therapy. This presentation takes the standpoint of behavior analysis i.e. a science concerned with behavior and environmental variables which affect it. The article starts with a brief overview of the most basic assumptions of behavior analysis and of the main areas of its applications. Three essential goals of behavioral therapy of developmental disorders have been indicated, and the most important methods used to achieve these goals were described. It has been suggested to classify methods of behavioral therapy according to various kinds of learning from which they are derived and to the laws of learning that constitute the mechanism of their work. Conclusion of this article emphasizes empirically proven effectiveness of behavioral therapy in the treatment of developmental disorders. pl
dc.subject.pl zaburzenia rozwoju pl
dc.subject.pl terapia behawioralna pl
dc.subject.pl analiza zachowania pl
dc.subject.pl stosowana analiza zachowania pl
dc.subject.pl behawioryzm pl
dc.subject.en developmental disorders pl
dc.subject.en behavioral therapy pl
dc.subject.en behavior analysis pl
dc.subject.en applied behavior analysis pl
dc.subject.en behaviorism pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843879PR.11.016.0189 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.title.volume Zaburzenia rozwoju : konteksty terapii behawioralnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-15 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych  Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych