Jagiellonian University Repository

Ochrona wolności wypowiedzi artystycznej w świetle art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

pcg.skipToMenu

Ochrona wolności wypowiedzi artystycznej w świetle art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.contributor.author Magiera, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:01:36Z
dc.date.available 2020-07-28T07:01:36Z
dc.date.submitted 2020-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241514
dc.language pol pl
dc.title Ochrona wolności wypowiedzi artystycznej w świetle art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pl
dc.title.alternative Freedom of artistic expression under Article 10 of the European Convention on Human Rights pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Jednym z najważniejszych elementów demokratycznego społeczeństwa jest wolność słowa, a co za tym idzie wolność wypowiedzi artystycznej. Równocześnie jest to czynnik, który wpływa na kształtowanie się pozostałych aspektów społecznych. Sztuka od najdawniejszych czasów wywiera wpływ na światopogląd, jednakże nie zawsze była chroniona w dostateczny sposób. Autorka zwraca uwagę na problematykę współczesnej ochrony wolności wypowiedzi artystycznej jako prawa człowieka. Głównym celem pracy jest przedstawienie zmian i procesów, które miały wpływ na kształtowanie się pojęcia wypowiedzi artystycznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Praca została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym z nich autorka zwraca uwagę na wieloaspektowość zagadnienia oraz omawia najważniejsze pojęcia, które miały wpływ na kształtowanie koncepcji swobody wypowiedzi artystycznej. W rozdziale drugim omówione zostały ramy prawne zagadnienia w świetle art.10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Następnie przeprowadzona została analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie wolności wypowiedzi artystycznej. W ostatnim rozdziale zostały przedstawione zasady orzekania na przykładzie wolności wypowiedzi artystycznej w kontekście takich czynników jak: moralność, ochrona myśli sumienia i wyznania, ochrona prywatności oraz ochrona bezpieczeństwa narodowego. W podsumowaniu autorka przedstawia wnioski de lege lata i de lege ferenda, które mają na celu odpowiedzenia na pytania postawione w pracy. Niniejsza praca stanowi próbę ujednolicenia poglądów orzecznictwa oraz doktryny, a także podejmuje próbę omówienia kompletnych rozwiązań, które mogłyby wzmocnić ochronę wypowiedzi artystycznej we współczesnym świecie. pl
dc.abstract.en One of the most important elements of a democratic society is freedom of speech and thus freedom of artistic expression. At the same time, it is a factor that influences the formation of other social aspects. Art from ancient times has influenced the worldview, but it has not always been sufficiently protected. The author draws attention to the issues of contemporary protection of freedom of artistic expression as human rights. The main purpose of the work is to present changes and processes that have influenced the formation of the concept of artistic expression in the jurisprudence of the European Court of Human Rights. The work was divided into four chapters. In the first of these, the author draws attention to the multifaceted aspect of the issue and discusses the most important concepts that had an impact on shaping the concept of freedom of artistic expression. The second chapter discusses the legal framework of the issue in the light of Article 10 of the European Convention on Human Rights. Then, an analysis of the case-law of the European Court of Human Rights in the field of freedom of artistic expression was carried out. The last chapter presents the principles of adjudication on the example of freedom of artistic expression in the context of such factors as morality, protection of the thoughts of conscience and religion, protection of privacy, and protection of national security. In summary, the author presents de lege lata and de lege ferenda conclusions, which aim to answer the questions posed in the thesis.This work is an attempt to unify the views of jurisprudence and doctrine, and also attempts to discuss complete solutions that could strengthen the protection of artistic expression in the modern world. pl
dc.subject.pl Wolność wyrażania opinii, wolność wypowiedzi artystycznej, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka, prawa człowieka pl
dc.subject.en Right to freedom of expression and information, Freedom of artistic expression, European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, human rights pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.contributor.reviewer Szwedo, Piotr [SAP11118394] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142040-192716 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)