Jagiellonian University Repository

Seksualność i moralność współczesnych Chinek

pcg.skipToMenu

Seksualność i moralność współczesnych Chinek

Show full item record

dc.contributor.advisor Bayer, Jerzy pl
dc.contributor.author Michalik, Gabriela pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:50:17Z
dc.date.available 2020-07-28T06:50:17Z
dc.date.submitted 2020-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241342
dc.language pol pl
dc.title Seksualność i moralność współczesnych Chinek pl
dc.title.alternative Sexuality and morality of contemporary Chinese women pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest opis i analiza zmian zachodzących w sprawach seksualności i moralności kobiet w Chinach pod wpływem różnych czynników, szczególnie społecznych i politycznych. Skupiono się głównie na okresie postmaoistowskim do czasów obecnych. Główny problem badawczy koncentruje się na pytaniu o rolę zmian społecznych i politycznych w kontekście postrzegania seksualności i moralności przez chińskie społeczeństwo. Napływ zachodnich idei, procesy globalizacyjne i coraz większe przejawy nowoczesnego stylu życia zostały skonfrontowane z tradycją i konfucjanizmem zakorzenionym w umysłach Chińczyków. Nakreślono także tło społeczno-kulturowe omawianej tematyki. Szczególną uwagę poświęcono zobrazowaniu obecnej sytuacji kobiet we współczesnym społeczeństwie chińskim. Analiza obejmowała problemy, z jakimi Chinki muszą zmagać w życiu zawodowym i prywatnym. Praca opisuje obecne kanony piękna i modele kobiecości. Tematyka pracy dotyka również współczesnych tematów tabu, takich jak: aborcje, prostytucja, homoseksualizm, seks przedmałżeński czy też zdrady. Analizie poddano czynniki, które wpływają na kreowanie światopoglądu i tożsamości współczesnych Chinek. Praca przestawia proces i czynniki, które doprowadziły do rewolucji seksualnej w Chinach. Dla lepszego zobrazowania omawianej tematyki skorzystano z przykładów współczesnej chińskiej literatury pięknej. pl
dc.abstract.en The aim of this dissertation is to describe and analyze the changes occuring in matters of female sexuality and morality in China under the influence of various factors, especially social and political. The thesis is focused mainly on the post-maoist period to the present day. The main research problem focuses on the question of the role of social and political changes in the context of Chinese society’s perception of sexuality and morality. The impact of western theories, globalization processes and increasing manifestations of modern lifestyle have been confronted with tradition and Confucianism which is rooted in the minds of contemporary Chinese. The social and cultural background was shown. Particular attention was paid to illustrate the current situation of women in contemporary Chinese society. The analysis included the problem that Chinese women have to deal with in professional and private life. The thesis describes the current canons of beauty and femininity models. The subject of this dissertation also applies contemporary taboos, such as: abortion, prostitution, prematrial sex or betrayal. Factors that influence the creation of the worldview and identity of contemporary Chinese women have been analyzed. The thesis presents the process and factors that caused the sexual revolution in China. To better illustrate the subject discussed, examples of contemporary Chinese literature have been used. pl
dc.subject.pl Chiny, seksualność, moralność, seks, cielesność, kobiety, współczesne Chiny, rewolucja seksualna, rodzina, nowoczesność, tradycja, tematy tabu, kanon piękna, zmiany społeczne, prostytucja, aborcje, modele kobiecości, konfucjanizm, równość płci, dyskryminacja kobiet, prawa kobiet, emancypacja, homoseksualizm, miłość, małżeństwo, chińskie społeczeństwo pl
dc.subject.en China, sexuality, morality, sex, corporeality, women, contemporary China, sexual revolution, family, modernity, tradition, taboos, canon of beauty, social changes, prostitution, abortion, models of femininity, Confucianism, gender equality, discrimination against women, emancipation, homosexuality, love, marriage, Chinese society pl
dc.contributor.reviewer Bayer, Jerzy pl
dc.contributor.reviewer Łuszczykiewicz, Antonina pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141774-178357 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)