Jagiellonian University Repository

Aspiracje życiowe i edukacyjne wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Krakowie

pcg.skipToMenu

Aspiracje życiowe i edukacyjne wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Kostkiewicz, Janina [SAP11018337] pl
dc.contributor.author Wydrych, Paula pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:41:58Z
dc.date.available 2020-07-28T06:41:58Z
dc.date.submitted 2020-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241211
dc.language pol pl
dc.title Aspiracje życiowe i edukacyjne wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Krakowie pl
dc.title.alternative Life and educational aspirations of pupils of Youth Educational Centres in Kraków pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy magisterskiej jest opis aspiracji życiowych i edukacyjnych wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) w Krakowie. Badaniami objęto łącznie 65 osób. Wśród nich 43 dziewcząt z MOW przy ulicy Siostry Faustyny 3 oraz 22 chłopców z MOW przy górce Narodowej 116 w Krakowie. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując dostosowany przez autora pracy kwestionariusz ankiety. W celu uzyskania szczegółowych danych wyodrębniono trzy obszary badawcze związane z wybraną tematyką: aspiracje i plany życiowe badanych, ich aspiracje edukacyjne a także motywy samodoskonalenia siebie wśród wychowanków. W tych obszarach przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą zebranych danych. pl
dc.abstract.en The purpose of this master thesis is to describe the life and educational aspirations of pupils of Youth Educational Centre in Krakó w. A total of 65 people were included in the study. Among them, 43 girls from the Youth Educational Centre at Siostry Faustyny Street 3 and 22 boys from the Youth Educational Centre at Górka Narodowa 116 in Krakow. The research is based on the diagnostic survey method and includes a questionnaire adapted by the author of the work. In order to obtain detailed data, three research areas related to the selected topic were identified: the aspirations and life plans of the respondents, their educational aspirations and the motives for self-improvement among the pupils. A detailed comparative analysis of the collected data was carried out in these areas. pl
dc.subject.pl aspiracje życiowe, aspiracje edukacyjne, nieprzystosowanie społeczne, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy pl
dc.subject.en life aspirations, educational aspirations, social maladjustment, Youth Educational Centre pl
dc.contributor.reviewer Kostkiewicz, Janina [SAP11018337] pl
dc.contributor.reviewer Michel, Małgorzata [SAP11018669] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141540-266009 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)