Jagiellonian University Repository

Zagrożenie dla demokracji czy efektywność wyborcza? Przypadek Cambridge Analytica w dyskursie mediów światowych

pcg.skipToMenu

Zagrożenie dla demokracji czy efektywność wyborcza? Przypadek Cambridge Analytica w dyskursie mediów światowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Płaneta, Paweł [SAP11015553] pl
dc.contributor.author Stano, Adam pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:41:50Z
dc.date.available 2020-07-28T06:41:50Z
dc.date.submitted 2020-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241209
dc.language pol pl
dc.title Zagrożenie dla demokracji czy efektywność wyborcza? Przypadek Cambridge Analytica w dyskursie mediów światowych pl
dc.title.alternative Threat to democracy or electoral efficiency? The case of Cambridge Analytica in the world media discourse pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Dane użytkowników sieci oraz to, w jaki sposób można je wykorzystać, stanowią coraz wyraźniejszy wątek światowego dyskursu medialnego. Działalność brytyjskiej firmy Cambridge Analytica, która pomagała między innymi Donaldowi Trumpowi przy objęciu fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych znacznie zaostrzyła tę dyskusję. Niniejsza praca przedstawia dwa spojrzenia na aferę Cambridge Analytica, która wybuchła w marcu 2018 roku: naukowe i medialne. Głównym jej celem jest zbadanie dyskursu medialnego dotyczącego sprawy Cambridge Analytica oraz skonfrontowanie go z opisującymi ją opracowaniami naukowymi. Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu analizy ilościowej na próbie 146 artykułów, które ukazały się na łamach 22 gazet z 11 krajów z różnych części świata. Dzięki wynikom tych badań można również porównać ze sobą dyskursy medialne państw, w których Cambirdge Analytica prowadziła swoją działalność oraz pozostałymi. Praca łączy w sobie również wątki podjęte w związku ze sprawą przez środowisko akademickie, a także opisuje aktywność Cambridge Analytica w kontekście konkretnych realiów politycznych. W ten sposób odpowiada na pytanie, jak odnosi się narracja medialna dotycząca Cambridge Analytica do rzeczywistego znaczenia firmy dla światowej sceny politycznej. pl
dc.abstract.en Network users' data and how it can be used are a growing theme in global media dicourse. The activity of the British company Cambridge Analytica which primarily helped Donald Trump become President of the United States has significantly intensified this discussion. This thesis presents scientific and media views on the Cambridge Analytica affair that erupted in March 2018. Its main purpose is to examine the media discourse on the Cambridge Analytica case and confront it with the scientific studies describing it. This was made by conducting a quantitative analysis on a sample of 146 articles that appeared in 22 newspapers from 11 countries from different parts of the world. Thanks to the results of this research it was possible to compare the media discourses of the countries in which Cambridge Analytica has operated with the others. The paper also combines the academic threads of the case and describes Cambridge Analytica's activity in the context of specific political realities. In this way it answers the question of how the media narrative about Cambridge Analytica relates to the real significance of the company for the world political scene and for online privacy. pl
dc.subject.pl Cambridge Analytica; dyskurs medialny; Big Data; psychografia; mikrotargeting; retargeting; agregacja; prywatność w sieci pl
dc.subject.en Cambridge Analytica, media discourse, Big Data, psychographics, microtargeting, retargeting, aggregation, online privacy pl
dc.contributor.reviewer Płaneta, Paweł [SAP11015553] pl
dc.contributor.reviewer Filas, Ryszard [SAP11014483] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141538-225817 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)