Jagiellonian University Repository

Fenomen megakościołów w Stanach Zjednoczonych.

pcg.skipToMenu

Fenomen megakościołów w Stanach Zjednoczonych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Laidler, Paweł [SAP11018173] pl
dc.contributor.author Kurczyńska, Wiktoria pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:40:17Z
dc.date.available 2020-07-28T06:40:17Z
dc.date.submitted 2020-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241185
dc.language pol pl
dc.title Fenomen megakościołów w Stanach Zjednoczonych. pl
dc.title.alternative The phenomenon of megachurches in the United States. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Religijna tożsamość Amerykanów zaczęła się kształtować już w czasach kolonialnych. W Nowym Świecie stopniowo upowszechniał się pluralizm religijny i wolność wyznania. Rozdział państwa i Kościoła został usankcjonowany na mocy I Poprawki do Konstytucji. Dzięki temu wszystkie denominacje religijne otrzymały równe prawa. Stany Zjednoczone zostały zbudowane na protestanckim fundamencie, a religia obywatelska stała się częścią tożsamości Amerykanów. W amerykańskiej tradycji historycznie uwarunkowany jest podział tej gałęzi chrześcijaństwa na protestantyzm ewangelikalny, protestantyzm głównego nurtu oraz „czarny” protestantyzm. Korzenie ewangelikalizmu w Stanach Zjednoczonych sięgają czasów kolonialnych, a dokładniej Wielkiego Przebudzenia w latach 30. i 40. XVIII wieku. Efektem skupienia się społeczeństwa na kwestiach wiary był wzrost liczby praktykujących wyznawców ewangelikalnego nurtu protestantyzmu. W XX wieku szczególną popularnością zaczęły cieszyć się ewangelikalne zbory protestanckie, znane jako megakościoły. Pierwsze europejskie ogromne kościoły powstały w XVI wieku i stały się inspiracją dla stworzenia podobnych instytucji w Stanach Zjednoczonych. Megakościoły występują w wielu regionach Stanów Zjednoczonych. Pod względem finansowym radzą sobie bardzo dobrze. Na kompleks megakościoła składa się świątynia oraz dodatkowe obiekty, np. parkingi czy restauracje. W najbliższej okolicy głównego budynku znajdują się obszerne parkingi i inne obiekty. Podstawą ofert programowych megakościołów są wytyczne dotyczące funkcjonowania kościołów, stylów prowadzenia nabożeństw oraz nauczania, a także głównych celów założycielskich. Ogromne kościoły utrzymują kontakt z wiernymi także za pomocą mediów społecznościowych oraz elektronicznych. Najważniejszą osobą jest starszy pastor, który odznacza się umiejętnościami oratorskimi. Lider danego megakościoła lub zgromadzenia staje się jednocześnie wizerunkiem tej instytucji i wyznacznikiem jej rozpoznawalności. W swoich kazaniach pastorzy starają się przekazać, że nauki biblijne należy realizować w życiu codziennym. Członkowie i personel megakościołów prowadzą działalność charytatywną i społeczną. Statystycznie, członek ogromnego kościoła to kobieta, zamężna, biała, dobrze wykształcona. Megakościoły są dostosowane do potrzeb współczesnego społeczeństwa – umiejętnie wykorzystują nowe technologie, rozwijają się bardzo dynamicznie. Lakewood Church przynależy do tzw. kościołów charyzmatycznych i jest najpopularniejszym amerykańskim megakościołem. Wyróżnia się „teatralnością’ nabożeństw oraz niechęcią do podejmowania tematów kontrowersyjnych. Saddleback Church zalicza się do grona tzw. kościołów „otwartych” dla osób poszukujących Boga oraz swojej tożsamości religijnej. Jego wyróżnikiem jest starszy pastor – Rick Wareen. Natomiast Moody Church przynależy do tradycyjnego nurtu megakościołów. W swojej konstytucji sankcjonuje stosunek do tematów kontrowersyjnych i na tym opiera nauczanie. Megakościoły zmagają się z problemami technicznymi i wizerunkowymi, często są przedmiotem kontrowersji. Jednak nadal cieszą się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych. pl
dc.abstract.en The Americans’ religious identity began to form already in colonial times. In the New World religious pluralism and freedom of religion gradually spread out. The separation of Church and state was sanctioned by the First Amendment to the Constitution. Because of that all religious denominations received equal rights. The United States was built on a protestant foundation, and civil religion became the part of the Americans’ identity. In an American Tradition the division of this branch of Christianity into evangelical Protestantism, mainline Protestantism and “black” Protestantism is conditioned historically. The roots of evangelicalism in the United States date back to colonial times, and more specifically to the Great Awakening in the 1830s and 1840s. The effect of the society’s focus on matters of faith was the increase of the number of practising followers of the evangelical stream of Protestantism. In the 20th century, Protestant evangelical churches, known as megachurches, became particularly popular. The first European huge churches occurred in 16th century and became an inspiration for creating similar institutions in the United States. Megachurches are found in many regions of the United States. They are doing very well financially. The megachurch complex consists of a temple and additional facilities, e.g. parking lots or restaurants. In the vicinity of the main building there are spacious parking lots and other facilities. The basis of megachurches program offers are guidelines on the functioning of churches, styles of service and teaching, as well as the main founding goals. The huge churches also keep in touch with the congregation through social and electronic media. The most important person is a senior pastor, who is distinguished by his oratory skills. The leader of a megachurch or congregation becomes at the same time the image of this institution and an indicator of its recognition. In their sermons, pastors try to convey that Bible teaching should be implemented in everyday life. The members and the staff of megachurches conduct charity and social activities. Statistically, a member of a huge church is a woman, married, white, well-educated. Megachurches are adapted to the needs of modern society – they skilfully use new technologies and develop very dynamically. Lakewood Church belongs to the so-called charismatic churches and is the most popular American megachurch. It is distinguished by the “theatricality” of the services and the reluctance to raising controversial topics. Saddleback Church is one of the so-called churches “open” to those seeking God and their religious identity. Its distinguishing feature is the senior pastor – Rick Warren. Moody Church, on the other hand, belongs to the traditional stream of megachurches. In its constitution, it sanctions the attitudes towards controversial topics and it bases its teaching on this. Megachurches are struggling with technical and image problems, they are often the subject of controversy. However, they are still enjoying great popularity in the United States. pl
dc.subject.pl megakościoły, religia, protestantyzm, ewangelikalizm, Stany Zjednoczone, pastor. pl
dc.subject.en megachurches, religion, Protestantism, evangelicalism, United States, pastor. pl
dc.contributor.reviewer Laidler, Paweł [SAP11018173] pl
dc.contributor.reviewer Fatalski, Marcin [SAP11019478] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141504-245402 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy amerykanistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)