Jagiellonian University Repository

Ocena wpływu konsultacji dietetycznych na efekty chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej.

pcg.skipToMenu

Ocena wpływu konsultacji dietetycznych na efekty chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Major, Piotr pl
dc.contributor.author Mielnik, Daniel pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:31:53Z
dc.date.available 2020-07-28T06:31:53Z
dc.date.submitted 2020-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241054
dc.language pol pl
dc.title Ocena wpływu konsultacji dietetycznych na efekty chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej. pl
dc.title.alternative Assessment of the impact of dietary consultations on the effects of surgical treatment of morbid obesity. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Otyłość jest choroba cywilizacyjną. Wraz z narastającym problem nadmiernej masy ciała w populacji pojawia się wiele metod jej leczenia. Jedną z nich, a zarazem najskuteczniejszą jest chirurgia bariatryczna która przynosi najlepsze efekty długofalowe. Dietetyk jest jedną z istotniejszych osób w zespole, który opiekuje się pacjentem z otyłością olbrzymią. Cel pracy: Celem pracy było określenie jak wpływa opieka dietetyka na efekty leczenia chirurgicznego pacjentów z otyłością olbrzymią.Materiał i metody: Badanie miało charakter retrospektywny. Materiał stanowiły osoby poddane zabiegowi chirurgii bariatrycznej typu LSG lub RYGB w latach 2016-2019 w II Katedrze Chirurgii Ogólnej CM UJ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Grupa badana która była pod opieką dietetyka liczyła 35 zaś kontrolna 112 osób. Zbierano informacje antropometryczne, informacje na temat przygotowania do zabiegu, oraz efektów w zakresie redukcji masy ciała po roku od zabiegu (%WL, %EWL, %EBMIL). Wyniki: Obie grupy były podobne pod względem podstawowych cech. Chorzy którzy byli pod opieką dietetyka nie zredukowali istotnie statystycznie więcej masy ciała przed zabiegiem w stosunku do grupy kontrolnej. Analiza statystyczna wykazała, że osoby poddane zabiegowi chirurgicznemu i były pod opieką dietetyka osiągały lepsze rezultaty w redukcji masy ciała po roku w porównaniu, do osób które nie miały takiej opieki dietetycznej: %WL w grupie badanej wyniosło 26,48% (SD=9,49) (p=0,12), %EWL=55,81 (SD=18,90) (p=0,02), %EBMIL= 64,02 (SD=23,16) (p=0,02) zaś w grupie kontrolnej odpowiednio %WL=23,65% (SD=9,19), %EWL=47,50% (SD=18,95), %EBMIL=52,72% (SD=21,85). Wykazano również, że wraz ze wzrostem ilości wizyt u dietetyka osiągane są lepsze efekty w redukcji masy ciała: %WL (r=0,34, p=0,044), siła korelacja była przeciętna. Dla %EWL r=0,32 p=0,064 i %EBMIL r=0,30 p=0,080 te wyniki nie były istotne statystycznie.Wnioski: Pacjenci, którzy byli pod opieką dietetyka osiągnęli lepsze efekty odległe. Ilość wizyt była skorelowana z procentową utartą całkowitej masy ciała. pl
dc.abstract.en Introduction: Obesity is a civilization disease. Along with the increasing percentage of population that has problems with excessive weight, many methods of treating obesity have arised. One of them is bariatric surgery, which is the most effective in the long term. A dietitian is one of the most important people in the team caring for a patient with morbid obesity.The aim: The aim of the study was to determine how dietitian care affects the long-term effects of surgical treatment of patients.Material and methods: The study was retrospective. The material consisted of people subjected to LSG or RYGB type bariatric surgery between 2016 and 2019 at the II Department of General Surgery CM UJ at the University Hospital in Krakow. The study group under the care of a dietitian consisted of 35 people and the control group of 112 people. They were asked about anthropometric information, preparation for the operation and effects one year after the operation (%WL, %EWL, %EBMIL).Results: Both groups were similar in terms of basic features. Patients who were under the care of a dietitian did not statistically significantly reduce their body weight before the procedure more than the control group. Statistical analysis showed that the people who underwent the operation and were cared for by a dietitian achieved better results in terms of body weight reduction after one year compared to the people who did not have such dietary care: %WL in the study group was 26.48% (SD=9.49) (p=0.12), %EWL=55.81% (SD=18.90) (p=0.02), %EBMIL=64.02% (SD=23.16) (p=0.02) and in the control group respectively % WL=23.65% (SD=9.19), % EWL=47.50% (SD=18.95), %EBMIL=52.72% (SD=21.85). It has also been shown that with an increase in the number of dietary consultations, better effects have been achieved in weight reduction: % WL (r=0.34, p=0.044), the correlation strength was average. For %EWL r=0.32 p=0.064 and %EBMIL r=0.30 p=0.080, these results were not statistically significant.Conclusions: Patients who were under the care of a dietitian achieved better long-term effects. The number of consultations was correlated with the percentage of total weight lost. pl
dc.subject.pl otyłość olbrzymia, żywienie, dietetyk, chirurgia bariatryczna/ metaboliczna pl
dc.subject.en morbid obesity, nutrition, dietitian, bariatric / metabolic surgery pl
dc.contributor.reviewer Major, Piotr pl
dc.contributor.reviewer Wierdak, Mateusz pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141267-179867 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)