Jagiellonian University Repository

Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia chorych z rakiem prostaty

pcg.skipToMenu

Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia chorych z rakiem prostaty

Show full item record

dc.contributor.advisor Zając, Joanna [SAP20002658] pl
dc.contributor.author Kieć, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:27:39Z
dc.date.available 2020-07-28T06:27:39Z
dc.date.submitted 2020-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240989
dc.language pol pl
dc.title Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia chorych z rakiem prostaty pl
dc.title.alternative Assessment of nutritional status and diet of patients with prostate cancer pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Rak prostaty jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych wśród mężczyzn. Badania naukowe wskazują, że otyłość jest czynnikiem ryzyka, który może przyczynić się do progresji raka gruczołu krokowego. Żywienie jest bardzo ważnym elementem mającym wpływ na zdrowie osób cierpiących na choroby nowotworowe. Istnieją nieliczne badania skupiające się na sposobie żywienia mężczyzn z rakiem prostaty.Głównym celem niniejszej pracy była ocena stanu odżywienia oraz sposobu żywienia chorych z rakiem prostaty.Do badania zostali włączeni mężczyźni ze zdiagnozowanym rakiem prostaty, będący pacjentami Zakładu Medycyny Nuklearnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Mężczyźni wyrazili zgodę na udział w badaniu, wypełnili kwestionariusze, a następnie dokonane zostały pomiary obwodów talii i bioder badanych. Jako narzędzia badawcze wykorzystano wskaźniki BMI, BAI, WHR, autorski kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz częstotliwości spożycia (FFQ). Na podstawie zebranych informacji utworzono bazę danych w programie MS Excel 2007 oraz dokonano analizy statystycznej w programie Statistica 10.Przeprowadzone badania wykazały, że 51% mężczyzn ma nadwagę lub otyłość według wskaźnika BMI. Mężczyźni z nadwagą i otyłość na podstawie BMI mają również nadmiar tkanki tłuszczowej według wskaźnika BAI. Chorzy z nadwagą i otyłością częściej spożywają nabiał o wysokiej zawartości tłuszczu w porównaniu do pozostałych mężczyzn. Nie wykazano związku pomiędzy ilością tkanki tłuszczowej, a częstością spożycia tłuszczów oraz czerwonego i przetworzonego mięsa. Spożycie warzyw i owoców było niskie. Aż 98% chorych nie spożywało zalecanej dziennej ilości warzyw i owoców. Ponadto wykazano, że większość mężczyzn (84,3%) nie przygotowuje sobie samodzielnie posiłków. Nie wykazano zależności pomiędzy BMI a poziomem wskaźnika PSA.Wyniki badań wskazują, że nadwaga i otyłość stanowi problem wśród chorych z rakiem prostaty. Ponadto sposób żywienia mężczyzn odbiega od zaleceń żywieniowych. Należy skupić się na edukacji żywieniowej mężczyzn z rakiem prostaty, a także osób od których ich żywienie bezpośrednio zależy, gdyż zmiana nawyków żywieniowych może wpłynąć na redukcję masy ciała i zapobiec progresji nowotworu. pl
dc.abstract.en Prostate cancer is one of the most frequently diagnosed malignancies among men. Scientific research indicates that obesity is a risk factor that may contribute to the progression of prostate cancer. Nutrition is a very important element that affects the health of people suffering from cancer. There are few studies focusing on the diet of men with prostate cancer.The main purpose of this study was to assess the nutritional status and diet of patients with prostate cancer.The study included men diagnosed with prostate cancer who were patients of the Nuclear Medicine Department at the Krakow Specialist Hospital - John Paul II. The men agreed to participate in the study, completed questionnaires and then waist and hip circumferences were measured. BMI, BAI, WHR, proprietary survey questionnaire and food frequency questionnaire (FFQ) were used as research tools. Based on the collected information, a database was created in MS Excel 2007. Statistical analyses were performed using Statistica 10 software.Studies have shown that 51% of men are overweight or obese according to BMI. Men who are overweight and obese based on BMI also have excess body fat according to BAI. Patients who are overweight and obese consume high-fat dairy products more often than the other men. There was no correlation between the amount of body fat and the frequency of fat intake as well as red and processed meat. The consumption of fruit and vegetables was low. 98% of patients did not consume the recommended daily amount of fruit and vegetables. In addition, it has been shown that most men (84,3%) do not prepare their own meals. There was also no relationship between BMI and PSA level.Research results indicate that overweight and obesity are a problem among patients with prostate cancer. In addition, men's diet deviates from nutritional recommendations. The focus should be on nutrition education for men with prostate cancer, as well as for people who prepare meals for them, because changing eating habits can reduce weight and prevent cancer progression. pl
dc.subject.pl rak prostaty, żywienie, otyłość, stan odżywienia, kwestionariusz częstotliwości spożycia pl
dc.subject.en prostate cancer, nutrition, obesity, nutritional status, food frequency questionnaire pl
dc.contributor.reviewer Zając, Joanna [SAP20002658] pl
dc.contributor.reviewer Kononowicz, Andrzej [SAP20002320] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141181-211568 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)