Jagiellonian University Repository

Роль пунктуационных знаков и эмотиконов в интернет-коммуникации. На материале текстов группы «Яжемать»

pcg.skipToMenu

Роль пунктуационных знаков и эмотиконов в интернет-коммуникации. На материале текстов группы «Яжемать»

Show full item record

dc.contributor.advisor Szumska, Dorota [SAP11012670] pl
dc.contributor.author Jawień, Urszula pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:25:46Z
dc.date.available 2020-07-28T06:25:46Z
dc.date.submitted 2020-06-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240959
dc.language rus pl
dc.subject.other дискурс, интернет-дискурс, интернет-коммуникация, эмотиконы, знаки препинания, группа " Яжемать" pl
dc.title Роль пунктуационных знаков и эмотиконов в интернет-коммуникации. На материале текстов группы «Яжемать» pl
dc.title.alternative Rola znaków interpunkcyjnych i emotikonów w komunikacji internetowej. Na materiale tekstów grupy „Яжемать” pl
dc.title.alternative Role of punctuation marks and emoticons in Computer-Mediated Communication. Based on texts created by members of the "Яжемать" group pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska poświęcona jest określonemu rodzajowi dyskursu – dyskursowi internetowemu, a w szczególności tekstom konkretnej internetowej społeczności, funkcjonującej pod rosyjską nazwą „Яжемать” (polski odpowiednik – „maDka”) oraz roli, jaką wypełniają w nich emotikony i znaki interpunkcyjne. Na podstawie przeprowadzonej analizy udało się wyłonić i przedstawić umowne ogólne zasady, którymi kierują się członkinie omawianej społeczności internetowej w procesie tworzenia wpisu. W części teoretycznej pracy scharakteryzowano pojęcie „dyskurs”, uwzględniając różnorodność definicyjnych podejść, a także opisano takie zjawiska jak „dyskurs internetowy” i „komunikacja internetowa”. W kolejnym rozdziale przedstawiono obiekt (określona grupa internetowa – „Яжемать”) i przedmiot badań (sposób funkcjonowania ikonografii tekstu, a ściślej – warstwy interpunkcyjnej i graficznej, tj. użytych emotikonów) oraz ich cechy charakterystyczne. Poruszono także kwestię warstwy językowej, używanej w internecie w ujęciu formy pośredniej (tzw. mieszaniny) pomiędzy stylem mowy pisemnej oraz ustnej. W części empirycznej przedstawiono rezultaty analizy pod kątem użycia znaków interpunkcyjnych oraz emotikonów, uwzględniając ich funkcje i sposób wykorzystania w tekstach grupy „Яжемать”. pl
dc.abstract.en This master's work is dedicated to a certain type of discourse — Internet discourse and texts created by members of a particular Internet group "Яжемать" (Polish equivalent - "maDka"), as well as the roles that emoticons and punctuation marks perform in them. Based on the analysis, it was possible to identify and present the contractual general principles that the members of the internet community are guided by in the process of creating posts. In the theoretical part of the work, the concept of "discourse" was characterized, taking into account the variety of approaches to its definition, as well as following terms – "Internet discourse" and "Computer-Mediated Communication". The next chapter presents both the object (a specific Internet group – "Яжемать") and the subject of research (functioning of punctuation marks and used emoticons), as well as their characteristics. The issue of the language sphere used on the Internet, defined a mixed form between oral and written speech a form of oral and written speech, was also raised. The empirical part presents the results of the analysis of the use of punctuation marks and emoticons, taking into account their functions and method of functioning in the texts created by the "Яжемать" group. pl
dc.abstract.other Настоящая магистерская работа посвящена определенному типу дискурса – интернет-дискурсу и текстам, создаваемым членами конкретной интернет-группы „Яжемать” (польский аналог – „maDka”), а также ролям, которые выполняют в них эмотиконы и знаки препинания. На основе проведенного анализа удалось выявить и представить условные общие принципы, которыми руководствуются члены обсуждаемого интернет-сообщества в процессе создания высказываний. В теоретической части работы было охарактеризовано понятие «дискурс», учитывая разнообразие подходов к его дефиниции, а также были описаны такие явления, как «интернет-дискурс» и «интернет-общение». В следующей главе представлены как объект (определенная интернет-группа – «Яжемать»), так и объект исследования (способ функционирования иконографии текста, точнее, пунктуации и графики, т. е. использованных смайликов), а также их особенности. Был затронут вопрос о языковой сфере, используемой в Интернете, определяемой как форма устно-письменной речи. В эмпирической части представлены результаты анализа употребления знаков препинания и эмотиконов с учетом их функций и способа применения в текстах группы „Яжемать”. pl
dc.subject.pl dyskurs, dyskurs internetowy, komunikacja internetowa, emotikony, znaki interpunkcyjne, grupa "Яжемать" pl
dc.subject.en discourse, internet discourse, Computer-Mediated Communication, emoticons, punctuation marks, " Яжемать" group pl
dc.contributor.reviewer Szumska, Dorota [SAP11012670] pl
dc.contributor.reviewer Ozga, Krzysztof [SAP11017179] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141124-192942 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)