Jagiellonian University Repository

Komunikacja w mediach społecznościowych. Usprawnienie procesu zarządzania projektem Dinopowieści – badania w działaniu

pcg.skipToMenu

Komunikacja w mediach społecznościowych. Usprawnienie procesu zarządzania projektem Dinopowieści – badania w działaniu

Show full item record

dc.contributor.advisor Całek, Agnieszka pl
dc.contributor.author Błażyca, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:22:20Z
dc.date.available 2020-07-28T06:22:20Z
dc.date.submitted 2020-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240905
dc.language pol pl
dc.title Komunikacja w mediach społecznościowych. Usprawnienie procesu zarządzania projektem Dinopowieści – badania w działaniu pl
dc.title.alternative Communication in social media. Improving the project management process Dinopowieści - action research pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Pierwszy rozdział wyjaśnił i poszerzył tematykę marketingu, w szczególności działań s. Zawarta w nim literatura naukowa stanowiła bazę do skutecznych analiz wyników strony Dinopowieści. Skupiając się na odbiorcach online przeanalizowano Facebooka w rozdziale drugim. Jednakże, odbiorcami Dinopowieści nie są jedynie użytkownicy online. To też społeczność lokalna, mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn. W tej miejscowości zostało zorganizowane wydarzenie charytatywne Maks i Dinopowieści objęte patronem Fundacji Zwolnionych z Teorii. Projekt o tej samej nazwie opisują rozdziały trzeci i siódmy. Zwolnieni z Teorii umożliwiło wykorzystanie wiedzy, zdobytej podczas szkoleń na platformie projektu, w praktyce, w trakcie koordynacji imprezy charytatywnej dla mieszkańca Czerwionki-Leszczyn, Maksa Podlejskiego. Koordynatorzy Zwolnionych z Teorii podkreślają, że na każdym etapie realizacji projektu istotne są przemyślane działania, oparte na literaturze przedstawionej w zakładkach Inspiracje i Przewodnik. Rozdział czwarty stanowi analizę definicji wybranej metody badawczej action research. W oparciu o naukową monografię Badania w działaniu (…) oraz przytoczone opracowania naukowe, zgłębiono wiedzę na temat badań, które przekonują do współpracy teoretyków i praktyków. W następnym rozdziale dokonano szczegółowej interpretacji wybranego typu metody badawczej, którą jest insider action research, czyli badanie w działaniu we własnej organizacji. Metoda badawcza ukazuje swoją innowacyjność i skuteczność w rozdziale szóstym. Ta część obejmuje zakres badań i obserwacji od 28 grudnia 2019 roku do 15 maja 2020 roku. Całość pracy jest dowodem na digitalizację społeczeństwa, potrzebę świadomego kreowania projektu w Internecie, niebywały rozwój mediów społecznościowych, ale przede wszystkim - potwierdzeniem skuteczności badań w kontekście action research. pl
dc.abstract.en The first chapter explained and expanded the subject of marketing, in particular online activities. The scientific literature contained in it provided the basis for effective analysis of the results of the Dinopowieści website. Focusing on followers Facebook was analyzed in chapter two. However, Dinopowieści receivers are not just online users. It is also a local community, residents of Czerwionka-Leszczyn. A charity event, Maks and Dinopowie, organized under the patronage of the Foundation Exempt from Theory, was organized in this town. Chapters three and seven describe the project of the same name. Released from Theory, he made it possible to use the knowledge acquired during training on the project platform, in practice, during the coordination of a charity event for the inhabitant of Czerwionka-Leszczyn, Maks Podlejski. Coordinators of the Exempted from Theory emphasize that well-thought-out actions based on the literature presented in the tab Inspirations and Guide are important at every stage of project implementation. The fourth chapter is an analysis of the definition of the selected action research method. Based on the scientific monograph Research in Action (...) and the cited scientific papers, knowledge about research that convinces theorists and practitioners to cooperate was deepened. The next chapter provides a detailed interpretation of the selected type of research method, which is insider action research, i.e. research in action in your own organization. The research method shows its innovation and effectiveness in chapter six. This part covers the scope of research and observation from December 28, 2019 to May 15, 2020. All the work is proof of the digitization of society, the need to consciously create a project on the Internet, the incredible development of social media, but above all - confirmation of the effectiveness of research in the context of action research. pl
dc.subject.pl badania w działaniu, projekt, media społecznościowe, internet, komunikacja, digitalizacja, społeczeństwo, Facebook, zarządzanie, komunikacja, kierowanie projektem pl
dc.subject.en action research, project, online, social media, internet, communication, digitization, society, Facebook, management, communication, project management, event pl
dc.contributor.reviewer Całek, Agnieszka pl
dc.contributor.reviewer Szymańska, Agnieszka [SAP11018723] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140992-248576 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)