Jagiellonian University Repository

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej jako wydarzenie medialne i makretingowe. Analiza na przykładzie Mundialu w Rosji z 2018 roku

pcg.skipToMenu

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej jako wydarzenie medialne i makretingowe. Analiza na przykładzie Mundialu w Rosji z 2018 roku

Show full item record

dc.contributor.advisor Filas, Ryszard [SAP11014483] pl
dc.contributor.author Przyłucki, Bartosz pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:16:03Z
dc.date.available 2020-07-28T06:16:03Z
dc.date.submitted 2020-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240813
dc.language pol pl
dc.title Mistrzostwa Świata w piłce nożnej jako wydarzenie medialne i makretingowe. Analiza na przykładzie Mundialu w Rosji z 2018 roku pl
dc.title.alternative The FIFA World Cup as a media and marketing event. Analysis based on the example of the 2018 World Cup in Russia pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym autor przedstawia genezę i rozwój zjawiska jakim na przestrzeni dziejów była piłka nożna. Następnie opisuje jej globalizację i instytucjonalizację, poprzez powstanie organizacji FIFA i pierwsze idee organizacji międzynarodowego turnieju. Ostatni fragment pierwszego rozdziału stanowi ukazanie rozwoju i ewolucji mistrzostw świata w piłce nożnej na przestrzeni dziejów - począwszy od roku 1930, kiedy to turniej miał miejsce po raz pierwszy. Drugi rozdział do przedstawienie cech jakim charakteryzuje się wydarzenie medialne, oraz jego przykłady. Z punktu widzenia niniejszej pracy, najbardziej interesujący jest konkurs. Jego warunki spełnia np. rozgrywany w ramach mundialu mecz piłkarski. Pozostała część rozdziału to wyszczególnienie sposobów przekazu wydarzenia sportowego. Rodzaje ekspresji dziennikarskiej w nim charakteryzowane to: komentarz, relacja i sprawozdanie. Ostatni fragment rozdziału drugiego stanowi rys historyczny w kontekście transmisji wydarzeń sportowych za pośrednictwem radia i telewizji. Rozdział trzeci traktuje o istocie marketingu i jego konotacjach ze sportem. Autor przytacza podstawowe definicje rynkowe jakimi są produkt i konsument, dokonując ich charakterystyki. Wyróżnia także cechy, które charakteryzują wydarzenie medialne. Znajdują się one na dwóch płaszczyznach: materialnej i niematerialnej. W ostatnim rozdziale autor przedstawia założenia metodologiczne badań, pokrótce charakteryzuje Mistrzostwa Świata 2018 pod kątem sportowym, medialnym i marketingowym. Następnie przystępuje do analizy zawartości okładek prasowych trzech dzienników: Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i Przeglądu Sportowego. Na podstawie obserwacji materiałów telewizyjnych i innych, pozasportowych aspektów turnieju w Rosji dokonuje kwalifikacji przejawów cech wydarzeń medialnych i marketingowych pod założenie. Z przeprowadzonych badań wynika, że mistrzostwa świata w piłce nożnej można zakwalifikować jako wydarzenie medialne i marketingowe. pl
dc.abstract.en This work consists of four chapters. In the first, the author presents the origin and development of the phenomenon of football throughout history. Then he describes its globalization and institutionalization, through the establishment of the FIFA organization and the first ideas of organizing an international tournament. The last part of the first chapter shows the development and evolution of the world football championship throughout history - starting from 1930, when the tournament took place for the first time. The second chapter to present the features of a media event and its examples. From the point of view of this work, the competition is the most interesting. His conditions are met by the football match played as part of the World Cup. The rest of the chapter is a list of ways of transmitting a sporting event. Types of journalistic expression characterized in it are: commentary, report and report. The last part of the second chapter is a historical outline in the context of sporting events broadcast via radio and television. The third chapter deals with the essence of marketing and its connotations with sport. The author cites basic market definitions such as product and consumer, characterizing them. It also distinguishes the features that characterize a media event. They are on two levels: material and non-material. In the last chapter, the author presents the methodological assumptions of the research, briefly characterizes the 2018 World Cup in terms of sports, media and marketing. Then he proceeds to analyze the content of the press covers of three dailies: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita and Przegląd Sportowy. Based on observation of television materials and other, non-sport aspects of the tournament in Russia, it qualifies the features of media and marketing events for assumption. Research shows that the football World Cup can be qualified as a media and marketing event. pl
dc.subject.pl mistrzostwa świata, piłka nożna, Mistrzostwa Świata 2018, mundial, Rosja 2018, wydarzenie medialne, wydarzenie marketingowe, przegląd sportowy, gazeta wyborcza, rzeczpospolita, transmisja telewizyjna, transmisja sportowa, telestar 18, zabivaka, cuju, harpastum, episkyros, Lew Jaszyn, Łużniki, ambasadorzy MŚ 2018 pl
dc.subject.en world cup, football, FIFA World Cup 2018, Russia 2018, media event, marketing event, przeglad sportowy, gazeta wybrocza, rzeczpospolita, television transmisson, sport transmission, telestar 18, zabivaka, cuju, harpastum, episkyros, Lew Jashin, Luzhniki Stadium, Russia 2018 Ambassadors pl
dc.contributor.reviewer Filas, Ryszard [SAP11014483] pl
dc.contributor.reviewer Flis, Jarosław [SAP11016542] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140807-209640 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)