Jagiellonian University Repository

Політичне відчуження людини у сучасному лібералізмі

pcg.skipToMenu

Політичне відчуження людини у сучасному лібералізмі

Show full item record

dc.contributor.author Czajkowski, Jan pl
dc.date.accessioned 2016-04-14T12:38:59Z
dc.date.available 2016-04-14T12:38:59Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24069
dc.language ukr pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Політичне відчуження людини у сучасному лібералізмі pl
dc.title.alternative Polityczne wyobcowanie jednostki we współczesnym liberalizmie pl
dc.title.alternative Polìtične vìdčužennâ lûdini u sučasnomu lìberalìzmì pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 168-198 pl
dc.description.additional Autor podpisany: Ян Чайковський. Bibliogr. s. 198 pl
dc.identifier.weblink ftp://ftp.zpu.uj.edu.pl/towarzystwodoktorantow/zeszyty_naukowe/humanistyczne/3_ZN_Humanistyczne_nr_2_2011.pdf#page=168 pl
dc.abstract.pl W artykule analizie poddano wpływ polityki i społeczeństwa na zmiany osobowości, będące skutkiem wyobcowania jednostki w ramach wskazanych form i teoretycznych podstaw współczesnej koncepcji liberalizmu. W artykule wyjaśniono podstawowe wartości i cechy ideologiczne liberalizmu, które mają bezpośredni wpływ na wyobcowanie i jego formy. Posługując się krytyczną analizą dyskursu, zdefiniowano trzy poziomy wyobcowania we współczesnym liberalizmie: społeczny, ideologiczny oraz polityczny. Wykazano, że podstawowe wyobcowanie jednostki odbywa się w obszarze politycznym, za pośrednictwem instytucji krajowych oraz ponadnarodowych. Stwierdzono, że na poziomie ideologii alienacja jednostki przejawia się w dalszym rozwoju wspólnych wartości, w tym tolerancji. Na poziomie społecznym w teorii liberalnej propagowana jest wyłącznie nauka, zarówno polityczna, jak i taka, która dąży do stworzenia nowego, powszechnego Boga. pl
dc.abstract.en The article is concerned with the theoretical basis for alienation of the individual as well as practical forms of its functioning, social influence and its political peculiarities within modern liberalism. The paper clarifies basic values and characteristic features of modern liberalism which directly influence and form alienation. Discourse analysis is used to define three levels on which alienation can be detected: social, ideological and political. Onthe political level alienation manifests itself in political institutions, both on the national and supranational level. At the level of ideology it is visible in the development of shared values, such as tolerance which should draw together the maximum number of people. At the social level, what is advocated by liberal theories is the exclusion of science, including political sciences as science is alienated itself and based on the desire to create a new god common for allhuman beings. pl
dc.description.number 2 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-13 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska