Jagiellonian University Repository

Poznanie naoczne w filozofii Kanta według Benedykta Bornsteina

pcg.skipToMenu

Poznanie naoczne w filozofii Kanta według Benedykta Bornsteina

Show full item record

dc.contributor.author Tomaszewska, Anna [SAP13037495] pl
dc.date.accessioned 2016-04-13T07:47:10Z
dc.date.available 2016-04-13T07:47:10Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2083-1978 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23914
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Poznanie naoczne w filozofii Kanta według Benedykta Bornsteina pl
dc.title.alternative Intuition in Kant's philosophy according to Benedict Bornstein pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-114 pl
dc.identifier.weblink http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2015.007/5243 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia poglądy Benedykta Bornsteina, sformułowane w jego wczesnych pracach, jak Preformowana harmonia transcendentalna jako podstawa teorii Kanta czy też Zasadniczy problemat teorii poznania Kanta, a dotyczące Kantowskiego dualizmu pojęć i danych naocznych - w perspektywie współczesnej debaty poświęconej naturze treści doświadczenia percepcyjnego. Uznając słuszność Bornsteinowskiej tezy o niepojęciowym charakterze Kantowskich danych naocznych, krytykuję podane przez niego rozwiązanie problemu dualizmu, wymagające odniesienia do pojęcia harmonii transcendentalnej, ustanowionej mocą Boskiej decyzji. pl
dc.abstract.en The article presents the views of Benedict Bornstein, formulated in his early writings, such as The Pre-established Transcendental Harmony as the Foundation of Kant’s Theory and The Basic Problem of Kant’s Theory of Cognition (both works originally written in Polish). These views pertain to the Kantian dualism of concepts and intuitions and they are presented against the background of the contemporary debate about the contents of perceptual experience. Recognizing the rightness of Bornstein’s claim about the non-conceptual character of the Kantian intuitions, I criticize Bornstein’s solution to the problem of dualism, which necessitates an appeal to the conception of transcendental harmony, established by an act of God’s will. pl
dc.subject.pl Kant pl
dc.subject.pl dualizm pojęć i danych naocznych pl
dc.subject.pl niepojęciowa treść doświadczenia pl
dc.subject.pl Benedykt Bornstein pl
dc.subject.pl harmonia transcendentalna pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.12775/szhf.2015.007 pl
dc.identifier.eissn 2391-775X pl
dc.title.journal Studia z Historii Filozofii pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-06 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska