Jagiellonian University Repository

Realistyczna triada, czyli jak można badać koordynację lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa

pcg.skipToMenu

Realistyczna triada, czyli jak można badać koordynację lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa

Show full item record

dc.contributor.author Czapska, Janina [SAP11009787] pl
dc.contributor.editor Czapska, Janina [SAP11009787] pl
dc.date.accessioned 2016-04-12T10:28:06Z
dc.date.available 2016-04-12T10:28:06Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64506-06-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23867
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Realistyczna triada, czyli jak można badać koordynację lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa pl
dc.title.alternative A realistic triad, or how to undertake research on the coordination of local actions for safety pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Jak pl
dc.description.physical 9-25 pl
dc.abstract.pl Niniejsza książka jest wynikiem projektu realizowanego w latach 2010 – 2014 przez zespół badawczy w Katedrze Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem projektu było zbadanie procesu koordynacji lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa, zwracając szczególną uwagę na zapobieganie przestępczości, by określić czynniki wpływające na ten proces, jak również identyfikując dobre europejskie praktyki, które mogą zostać użyte w celu jego poprawy. W tym kontekście główny problem odnosi się do roli prawa i instytucji utworzonych na podstawie przepisów prawnych w celu zapewnienia skutecznej koordynacji. W związku z rozwiązaniami prawnymi obowiązującymi w Polsce, skupiono się głównie na ocenie regulaminów powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku i powiatowych programów zapobiegania przestępczości, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli, jak i ich funkcjonowania. Badanie zostało zaplanowane zgodnie z paradygmatem „nowego realizmu prawnego”, który obejmują następującą triadę: teoria prawna – badania empiryczne – polityka prawa. Dlatego też badanie miało charakter interdyscyplinarny, gdyż obejmuje analizę z punktu widzenia doktryny prawa, socjologii prawa i kryminologii. W celu opracowania wyników badań empirycznych zostały wykorzystane obie metody ilościowe i jakościowe. Projekt składał się z następujących etapów: - krytyczna analiza obowiązujących przepisów prawnych i literatury prawniczej odnoszącej się do zapewnienia bezpieczeństwa w dzielnicach; - analiza zawartości raportów o funkcjonowaniu powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku i powiatowych programów; - kwestionariusz wysłany pocztą do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w celu poznania lokalnych praktyk i opinii dotyczących koordynacji działań lokalnych i obowiązujących przepisów prawa; - badania terenowe przeprowadzone w 52 powiatach, z czego 20 została celowo wybrana ze względu na wyjątkową skuteczność koordynacji działań na rzecz bezpieczeństwa, podczas gdy pozostałe 32 zostały wybrane losowo (2 powiaty z każdego województwa). Pogłębione wywiady były prowadzone w każdym powiecie z kluczowymi podmiotami, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Ta grupa zawsze składała się z przedstawiciela samorządu, administracji i policji, podczas gdy inni respondenci zostali wybrani na podstawie lokalnych warunków, na przykład przedstawiciel organizacji pozarządowej, straży miejskiej, lub ośrodka pomocy społecznej. Jeśli chodzi o europejskie badania porównawcze, to kraje zostały wybrane ze względu na osiągnięcia w dziedzinie zapobiegania przestępczości na poziomie lokalnym i różnorodności metod stosowanych w celu koordynacji tych działań. pl
dc.abstract.en This book is a result of a project implemented between 2010 and 2014 by a research team at the Chair of the Sociology of Law of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University (http://www.koordynacja.confer.uj.edu.pl/en_GB/start-en). The main objective of the project was to explore the process of coordinating local actions aiming at ensuring safety in Poland, while paying particular attention to crime prevention, to determine factors influencing this process, as well as to identify the methods that could be used to improve this process using European good practices. The major issue in this respect relates to the role of law and institutions established on the basis of legal rules in ensuring efficient coordination. Due to legal solutions being in force in Poland, a focus was mainly set on assessing the rules governing district safety and order committees and district crime prevention (hereinafter referred to as the “DSOC”), public order and citizen safety programmes, as well as on their functioning. Districts are second-level local government units comprising of municipalities and forming parts of larger units, i.e. provinces. There were 379 districts or cities with district rights (county boroughs) in Poland at the time of the research. The research was planned in accordance with the “new legal realism” paradigm that comprises the following triad: legal theory – empirical research – politics of law. Therefore, the research was of interdisciplinary nature, as it included an analysis in terms of legal doctrine, sociology of law and criminology. Both quantitative and qualitative methods were used in order to develop the results of empirical research. The project consisted of the following stages: – critical analysis of legal provisions in force and legal literature relating to ensuring safety in the districts; – content analysis of reports on the functioning of all district safety and order committees and all district programmes; – a questionnaire sent by mail to the district governors and mayors of cities with district rights in order to learn about local practices and opinions on the coordination of local actions and the applicable law; – field research conducted in 52 districts, out of which 20 were selected purposely due to outstanding and particularly efficient coordination of actions in the field of safety, while the remaining 32 were selected randomly (2 districts from each province). In-depth interviews were conducted in each district with key entities tasked with ensuring safety. This group always included a representative of the local government, administration and Police forces, while other respondents were selected on the basis of local circumstances, e.g. a representative of non-governmental organisation, municipal police or social welfare centre. – European comparative research. Situation in the selected European countries was characterised in accordance with the common guidelines. These countries were selected with regard to accomplishments in the field of crime prevention at the local level and variety of methods used to coordinate these actions. – making recommendations on the basis of research conducted in Poland and foreign solutions as regards amending legal provisions and adopting new organisational solutions for coordinating local actions for safety, with a particular focus on crime prevention at the district level. pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo lokalne pl
dc.subject.pl badania empiryczne nad prawem pl
dc.subject.pl powiat pl
dc.subject.pl policja kryminalna pl
dc.subject.en local security pl
dc.subject.en empirical legal research pl
dc.subject.en district pl
dc.subject.en criminal policy pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.title.container Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa : praca zbiorowa pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Czapska, Janina: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa