Jagiellonian University Repository

Zarys dziejów polskiego ruchu konserwatywnego (do 1939 r.)

pcg.skipToMenu

Zarys dziejów polskiego ruchu konserwatywnego (do 1939 r.)

Show full item record

dc.contributor.author Szlachta, Bogdan [SAP11013258] pl
dc.date.accessioned 2014-12-20T10:38:56Z
dc.date.available 2014-12-20T10:38:56Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7676-147-3 pl
dc.identifier.issn 2312-8933 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2378
dc.language pol pl
dc.title Zarys dziejów polskiego ruchu konserwatywnego (do 1939 r.) pl
dc.title.alternative The history of the Polish conservatism (to 1939 year) pl
dc.title.alternative Історія польського консерватизму (до 1939 р.) pl
dc.title.alternative История польского консерватизма (до 1939 г.) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 8-21 pl
dc.identifier.weblink http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Spup_2013_3_3 pl
dc.abstract.pl Autor prezentuje najważniejsze środowiska konserwatywne kształtujące się na ziemiach polskich od lat 30. XIX w. aż po wybuch II wojny światowej. Przedstawia również główne problemy dyskutowane przez ich uczestników oraz odmienność odpowiedzi udzielanych przez nich niekiedy w debacie toczonej ze zwolennikami innych stanowisk formułowanych w tym okresie w myśli politycznej. pl
dc.abstract.en The most significant conservative environments, which had appeared in Poland in 30 years of XIX century till the Second World war began, are demonstrated. The main problems, which were discussed by the conservative environments members, and the contrast of opinions, which were expressed by them during the disputes with other point of view owners, which were formed in political thought of that time, has been presented. pl
dc.subject.pl konserwatyzm pl
dc.subject.pl myśl polityczna pl
dc.subject.pl ład pl
dc.subject.pl wolność pl
dc.subject.pl polityka pl
dc.subject.en conservatism pl
dc.subject.en political thought pl
dc.subject.en system pl
dc.subject.en liberty pl
dc.subject.en politics pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.publication 1,29 pl
dc.title.journal Studia Politologica Ucraino-Polona pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2014-12-20 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)