Jagiellonian University Repository

Analiza wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw

Analiza wpływu oględzin kryminalistycznych na ...

Show full item record

dc.contributor.author Juszka, Kazimiera [SAP11015267] pl
dc.date.accessioned 2016-04-11T12:05:12Z
dc.date.available 2016-04-11T12:05:12Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3609-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23788
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.source.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.subject.other oględziny pl
dc.subject.other zabójstwo pl
dc.subject.other wyniki badań pl
dc.subject.other wykrywalność sprawców pl
dc.title Analiza wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw pl
dc.title.alternative Studies vetting the observance of rules for conducting forensic evidence by inspection in homicide cases in Poland pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 186, [1] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 163-183. Wykaz orzecznictwa s. 185-186. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Celem monografii jest szeroka analiza oględzin miejsca, oględzin zwłok, oględzin osoby i oględzin rzeczy przez pryzmat wykrycia sprawców zabójstw a w szczególności przez wskazanie ich wpływu na decyzje podjęte po przeprowadzeniu badanej czynności a także okoliczności przedmiotowego procesu decyzyjnego. Zakres monografii obejmuje wieloaspektową problematykę 50 spraw sądowych, w których przeprowadzono 171 oględzin pogrupowanych według czterech ich rodzajów: oględzin miejsca, oględzin zwłok, oględzin osoby i oględzin rzeczy. Niniejsze badania wykonano w latach 2005-2010 na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie tzn. Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sądu Okręgowego w Tarnowie. Tytułową analizę przeprowadzono badając tok postępowania przygotowawczego i postępowania jurysdykcyjnego. Problematyka analizy wpływu oględzin na wykrywalność sprawców zabójstw została przedstawiona po pierwsze poprzez prawidłowość przeprowadzenia oględzin według ich rodzajów ujętych w zakresie niniejszej monografii, po drugie za pomocą wpływu sposobu wykonania tych oględzin na dalszy tok postępowania i kształt prawomocnego wyroku, po trzecie przez wskazanie dwóch propozycji modyfikacji ustawowej konstrukcji związanej z przeprowadzaniem oględzin, a także 42 propozycji własnych zmieniających praktykę stosowania tej czynności w obowiązującym stanie prawnym, odnoszącej się zarówno do kwestii procesowych jak i taktycznych. pl
dc.abstract.en The objective of this monograph was a broad analysis of the inspections of the site, the inspection of a corpse, the inspection of a person, and the inspection of a material object from the viewpoint of detecting the perpetrators, and particularly through indicating their effects on the decisions taken after the performance of a given action, as well as on the circumstances of the given decision-making process. The scope of the monograph covers a multi-aspect analysis of the subjects of 50 court cases in which 171 inspections were performed, divided according to their types: the inspection of the scene, the inspection of a corpse, the inspection of a person, and the inspection of a material object. The studies were carried out in 2005-2010, within the areas of jurisdiction of four district courts: District Court in Cracow, District Court in Kielce, District Court in Nowy Sącz and District Court in Tarnów. The analyses referred to in the title were conducted by the examination of the course of preparatory proceedings and jurisdiction proceedings. The issues accociated with the effects of inspections on the detectability of homicide perpetrators were presented first in terms of the correctness of inspections divided by their categories distinguished in this monograph, and second – by showing the effect of the way these inspections were performed on the further course of proceedings and the form of final judgement, and third – by indicating two proposals for modifications of the statutory legal construction related to the performance of the inspection, and also by 42 own proposals to change the practice of performing this action under the current state of law, both pertaining to proceedings-related and tactical aspects. pl
dc.subject.pl oględziny pl
dc.subject.pl zabójstwo pl
dc.subject.pl wyniki badań pl
dc.subject.pl wykrywalność sprawców pl
dc.subject.en inspection pl
dc.subject.en murder pl
dc.subject.en an examination of the court records pl
dc.subject.en detectability of murder preprators pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 12 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Kryminalistyki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 72 pl
dc.identifier.project 1907/B/H03/2008/35 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)