Jagiellonian University Repository

Семантика и прагматика вторичной имперфективации русского глагола (на основании результатов опроса)

pcg.skipToMenu

Семантика и прагматика вторичной имперфективации русского глагола (на основании результатов опроса)

Show full item record

dc.contributor.author Kozera, Izabela [SAP14008985] pl
dc.date.accessioned 2016-04-11T10:01:43Z
dc.date.available 2016-04-11T10:01:43Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0137-298X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23758
dc.language rus pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode pl
dc.title Семантика и прагматика вторичной имперфективации русского глагола (на основании результатов опроса) pl
dc.title.alternative Semantika i pragmatika vtoričnoj imperfektivacii russkogo glagola (na osnovanii rezul'tatov oprosa) pl
dc.title.alternative Semantics and pragmatics of the secondary imperfektivation of Russian verb (based on survey results) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 56-72 pl
dc.identifier.weblink http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4635 pl
dc.abstract.pl Zjawisko tzw. wtórnej imperfektywizacji czasownika należy do aktualnych zagadnień aspektologii słowiańskiej. Charakterystyka semantyczna wtórnego imperfektywu wpływa na jego dystrybucję, która częściowo pokrywa się z dystrybucją czasownika niedokonanego prostego, częściowo z dystrybucją czasownika dokonanego Niniejsze zagadnienie zostało zanalizowane w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie respondentów (uczestników XLII Międzynarodowej Konferencji Filologicznej, która miała miejsce na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwersytetu w S ankt-Petersburgu w dniach 11–16 marca 2013 r.). Badanie to pozwoliło określić wpływ właściwości semantycznych wtórnego imperfektywu na jego dystrybucję z uwzględnieniem komunikacyjnych preferencji użytkowników języka. pl
dc.abstract.en The phenomenon of so-called secondary imperfectivization of the Russian verb has become the subject of recent interest of aspectology. The semantic characteristics of the secondary imperfective determine its specific distribution, which coincides with the distribution of the primary imperfective verb and partly with the distribution of the perfective verb. Secondary imperfectivization of Russian verb has been analyzed on the results of a survey on a group of respondents (participants of the XLII International Philological Conference on the Philological Faculty of Saint-Petersburg State University — 11–16th March 2013). The results show the impact of aspectual semantic properties of secondary imperfective on its distribution considering the communication preferences of native-speakers. pl
dc.description.volume 37 pl
dc.description.number 3 (151) pl
dc.title.journal Przegląd Rusycystyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-11 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 9; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa