Jagiellonian University Repository

Paradygmat przyszłych zmian w systemie prawnej ochrony zabytków i opiece nad nimi w Polsce

pcg.skipToMenu

Paradygmat przyszłych zmian w systemie prawnej ochrony zabytków i opiece nad nimi w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Dobosz, Piotr [SAP11011953] pl
dc.date.accessioned 2016-04-07T13:38:26Z
dc.date.available 2016-04-07T13:38:26Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0860-2395 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23615
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Paradygmat przyszłych zmian w systemie prawnej ochrony zabytków i opiece nad nimi w Polsce pl
dc.title.alternative Paradigm of future changes in the system of legal protection of monuments and care over them in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 78-84 pl
dc.description.additional Artykuł w dwóch równoległych wersjach językowych: polskiej i angielskiej. pl
dc.identifier.weblink http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk_44.pdf#page=78 pl
dc.abstract.pl Autor kreśli dwa możliwe, ale odmienne modele kształtowania porządku prawnego względem zabytków i innych przejawów dziedzictwa kulturowego. Analizuje w tym względzie doświadczenia innych krajów europejskich i rozważa: model kumulatywny, akcentujący bardziej formalny niż materialny aspekt ujęcia materii składającej się na dziedzictwo kulturowe, oraz model funkcjonalny, akcentujący bardziej materialny wymiar tej materii. Uważa, że niezbędne są istotne zmiany w polskim systemie prawnej ochrony zabytków i opiece nad zabytkami oparcie ich na prawodawstwie międzynarodowym przystosowanym do polskiego systemu ustawodawstwa. pl
dc.abstract.en The author sketches two possible though different models of shaping the legislation concerning monuments and other manifestations of cultural heritage. He analyses experiences of other European countries in this respect and considers: the cumulative model stressing the more formal than material aspect of the matter making up the cultural heritage, and the functional model highlighting the more material dimension of the matter. He believes that signifi cant changes in the Polish system of legal protection and preservation of monuments are indispensable, as well as basing them on international law adjusted to the Polish legal system. pl
dc.subject.pl model kumulatywny pl
dc.subject.pl model funkcjonalny pl
dc.subject.pl porządek prawny pl
dc.subject.en cumulative model pl
dc.subject.en functional model pl
dc.subject.en legislation pl
dc.description.number 44 pl
dc.description.points 13 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.identifier.eissn 2544-8870 pl
dc.title.journal Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation pl
dc.title.volume II Kongres Konserwatorów Polskich "Przeszłość dla Przyszłości" = 2nd Congress of Polish Conservators "The Past for the Future" pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-03-03 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach