Jagiellonian University Repository

O wielości i różnorodności światów ewaluacyjnych w pracy socjalnej

O wielości i różnorodności światów ewaluacyjnych w ...

Show full item record

dc.contributor.author Ornacka, Katarzyna [SAP11116218] pl
dc.contributor.editor Frysztacki, Krzysztof [SAP11006457] pl
dc.date.accessioned 2014-12-19T17:26:47Z
dc.date.available 2014-12-19T17:26:47Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3683-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2359
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title O wielości i różnorodności światów ewaluacyjnych w pracy socjalnej pl
dc.title.alternative The multiplicity and diversity of evaluation worlds in social work pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 127-146 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Ewaluacja i praca socjalna mają ze sobą wiele wspólnego. Łączy je zarówno jednostka i jej szeroko rozumiana dysfunkcjonalność, jak i wspólne dążenie do udoskonalenia rzeczywistości społecznej, do poszukiwania rozwiązań stale pojawiających się problemów społecznych czy interdyscyplinarność oraz integracja teoretyczno-metodologiczna. Bez wątpienia, stanowią one dwie różnorodne przestrzenie, w których podejmowana jest profesjonalna działalność ukierunkowana na zmianę. Zasadniczym celem mojej refleksji będą zatem pytania o to, w jakim stopniu ewaluacja może przyczynić się do zmian w funkcjonowaniu instytucji pomocy społecznej i pracy socjalnej? Czy jakość tych przeobrażeń może doprowadzić do powstania nowego paradygmatu zmiany, czy też działalność ewaluacyjna - wraz z narzuconymi z zewnątrz kryteriami stosowania i wbudowanymi w struktury instytucjonalne procedurami - tylko pozornie przyczynia się do zmiany? pl
dc.abstract.en Evaluation and social work have a lot in common. It combines both the body and its widely understood dysfunctionality and common desire to improve the social reality, to seek solutions constantly emerging and interdisciplinary social problems and the integration of theoretical and methodological. Without a doubt, they are two diverse spaces in which professional activity is undertaken focused on change. The main purpose of my reflection will therefore questions about the extent to which evaluation can contribute to changes in the functioning of institutions of social assistance and social work? Is the quality of these transformations can lead to a new paradigm changes or evaluation activity - along with the criteria imposed from outside the application and embedded in institutional structures procedures - only apparently contributes to the change? pl
dc.subject.pl wielość światów ewaluacyjnych pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.pl ewaluacja wobec pracy socjalnej pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1,18 pl
dc.title.container Krakowskie studia pracy socjalnej pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Ornacka, Katarzyna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 60 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych