Jagiellonian University Repository

Selected aspects of the independence of the National Bank of Poland in the context of Polish political practice

pcg.skipToMenu

Selected aspects of the independence of the National Bank of Poland in the context of Polish political practice

Show full item record

dc.contributor.author Myślak, Ewa [SAP14006455] pl
dc.date.accessioned 2014-12-18T12:40:44Z
dc.date.available 2014-12-18T12:40:44Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1426-8876 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2354
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Selected aspects of the independence of the National Bank of Poland in the context of Polish political practice pl
dc.title.alternative Wybrane aspekty niezależności Narodowego Banku Polskiego w kontekście polskiej praktyki ustrojowej pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 173-182 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/10593/9705 pl
dc.abstract.pl Niezależność banku centralnego jest pojęciem złożonym i wielostronnym, a jego podstawową przesłanką jest dbałość o wartość współczesnego pieniądza i założenie, że autonomiczny bank jest bardziej odporny na oddziaływanie pozostałych uczestników życia polityczno-gospodarczego. Przyjęte w Polsce rozwiązania ustrój owo-prawne gwarantują Narodowemu Bankowi Polskiemu wysoką pozycją w strukturze organów państwa oraz duży stopnień niezależności w trzech podstawowych aspektach: personalnej, finansowej i funkcjonalnej. Świadczy o tym zarówno sposób powoływania organów banku centralnego i ich kadencyjność, kompetencja wyłącznego prawa do ustalania i realizowania polityki pieniężnej, zakaz bezpośredniego finansowania przez bank centralny deficytu budżetowego oraz w znacznym stopniu ograniczony nadzór Sejmu i rządu nad działalnością NBP. W obliczu prób pozbawienia choćby części autonomii NBP warto podkreślić, żc polityka monetarna dla swej skuteczności wymaga realizowania celów długofalowych, co stoi w sprzeczności z krótkoterminową polityką rządu zdeterminowaną programem politycznym i kalendarium wyborów. Potwierdził to wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bankowej komisji śledczej wskazując na niezależność Narodowego Banku Polskiego oraz jego uprawnienie do realizacji autonomicznej polityki pieniężnej wolnej od wpływów politycznych, co stanowi gwarancją wartości polskiego złotego. pl
dc.abstract.en Central bank – the fourth estate – is the decisive entity for the issue of money and the obligation to protect its value, provided, however, that at the same time it retains independence in three main areas: personal, financial and functional. The political system and legal solutions adopted in Poland provide the National Bank of Poland with a high position in the structure of state bodies and a large degree of independence. Unsuccessful attempts to deprive the autonomy of National Bank of Poland showed that Poland is a country of law and confirmed the independence of the Polish National Bank, and its right to carry out an autonomous monetary policy free from political influence, which is a guarantee of the value of the Polish zloty. pl
dc.subject.pl bank centralny pl
dc.subject.pl Narodowy Bank Polski pl
dc.subject.pl niezależność pl
dc.subject.en central bank pl
dc.subject.en National Bank of Poland pl
dc.subject.en independence pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.journal Przegląd Politologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2014-12-18 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa