Jagiellonian University Repository

Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii : przykład Węgrów i Niemców

pcg.skipToMenu

Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii : przykład Węgrów i Niemców

Show full item record

dc.contributor.author Koźbiał, Krzysztof [SAP11019476] pl
dc.date.accessioned 2016-04-06T17:35:55Z
dc.date.available 2016-04-06T17:35:55Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1426-8876 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23535
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii : przykład Węgrów i Niemców pl
dc.title.alternative Political groupings of national minorities in Romania : the example of Hungarians and Germans pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-52 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 50-52 pl
dc.identifier.weblink http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/07/pp-2014-2-037-052.pdf pl
dc.abstract.pl Transformacja w Rumunii umożliwiła m.in. udział reprezentantów mniejszości narodowych w systemie politycznym pañstwa. Przykładem ilustrującym to zjawisko są Węgrzy, liczący wg spisu powszechnego z 2011 r. ponad 1,237 mln osób, oraz Niemcy, liczący ok. 37 tys. osób. Obie grupy biorą regularny, aktywny udział w wyborach na szczeblu ogólnopaństwowym jak i lokalnym. Węgrzy są reprezentowani przez UDMR, osiągające poparcie ponad 5% wyborców, co umożliwia regularne posiadanie w Izbie Deputowanych ponad 20, a w Senacie około 10 miejsc. Niemcy są z kolei reprezentowani przez FDGR. Dużo niższe poparcie przekłada się na zaledwie 1 miejsce w parlamencie. Mniejszości te odgrywają istotną rolę w wyborach lokalnych, także Niemcy, przykładem wyborczych sukcesów jest miasto Sibiu. W przyszłości nie należy oczekiwać zasadniczej zmiany w znaczeniu odgrywanym przez obie grupy. W odróżnieniu od Węgrów, poparcie dla Niemców jest wyższe niż liczebność grupy. Jest to pochodną faktu, iż kwestia mniejszości niemieckiej w Rumunii nigdy nie wywoływała takich napięć jak Węgrzy, zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i międzypaństwowych. Z tego powodu oddanie głosu na FDGR nie musi się łączyć z przynależnością do mniejszości niemieckiej, co pozwala na pozyskanie wyborców. pl
dc.abstract.en Among other things, the transformation in Romania has allowed for the participation of the representatives of national minorities in the political system of state. This is illustrated by the case of Hungarians, who according to the 2011 census account for over 1,237,000 of the population, and that of approximately 37,000 Germans. Both groups take a regular and active part in both national and local elections. Hungarians are represented by the UDMR, a group that wins support in excess of 5% of the votes, thus regularly getting over 20 seats in the Chamber of Deputies and approximately ten seats in the Senate. The Germans are represented by the FDGR, with considerably weaker support, which translates into only a single seat in the parliament. Both minorities play a significant role in regional elections, even though the German population is considerably smaller than that of the Hungarians. The town of Sibiu is one example of their electoral success. The significance of both groups should not be expected to change significantly in the future. Unlike in the case of the Hungarians, support for the Germans is higher than might be expected from their number. This follows from the fact that the issue of the German minority in Romania has never stirred such tensions as that of the Hungarians, both in domestic and international relations. Therefore, casting a vote for the FDGR does not have to follow from being a member of the German minority, allowing the party to win potential voters. pl
dc.subject.pl Rumunia pl
dc.subject.pl mniejszość narodowa pl
dc.subject.pl Siedmiogród pl
dc.subject.pl Węgrzy pl
dc.subject.pl Niemcy pl
dc.subject.en Romania pl
dc.subject.en national minority pl
dc.subject.en Transylvania pl
dc.subject.en Hungarians pl
dc.subject.en Germans pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,15 pl
dc.identifier.doi 10.14746/pp.2014.19.2.3 pl
dc.title.journal Przegląd Politologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-03-30 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska