Jagiellonian University Repository

Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego : geneza powstania, sposób funkcjonowania i znaczenie dla koncepcji uniwersytetu badawczego

pcg.skipToMenu

Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego : geneza powstania, sposób funkcjonowania i znaczenie dla koncepcji uniwersytetu badawczego

Show full item record

dc.contributor.author Strzałka, Kazimierz [SAP11005130] pl
dc.date.accessioned 2016-04-06T08:33:39Z
dc.date.available 2016-04-06T08:33:39Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0044-1619 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23482
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego : geneza powstania, sposób funkcjonowania i znaczenie dla koncepcji uniwersytetu badawczego pl
dc.title.alternative Malopolska Centre of Biotechnology of the Jagiellonian University : origin, mode of functioning and relevance for the concept of research University pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 377-385 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/108566/edition/94207/content pl
dc.abstract.pl Artykuł opisuje w przyczyny, które spowodowały powstanie Małopolskiego Centrum Biotechnologii (MCB), przedstawia historię budowy oraz dostarcza informacji o jego strukturze i sposobie działania. Podkreślono elementy stanowiące o odmienności w sposobie funkcjonowania MCB w stosunku do wydziałów uczelni. Do elementów tych należy między innymi ustanowienie Międzynarodowego Komitetu Doradczego, ocena aktywności naukowej wszystkich grup badawczych działających w MCB przez ciało zewnętrzne, nacisk na rozwój i umacnianie współpracy międzynarodowej oraz współpraca z przemysłem poprzez rozwijanie innowacyjności, tworzenie nowych technologii oraz nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami. Podane zostały także przykłady osiągnięć MCB zarówno w zakresie dorobku publikacyjnego jak i skuteczności w pozyskiwaniu projektów badawczych i aplikacyjnych. pl
dc.abstract.en The article describes the reasons for creation of Malopolska Centre of Biotechnology, presents the history of its construction, informs about structure and mode of its functionig. Differences in operation of MCB in comparison with the faculties have been highlighted. Among these differences are creation of an International Advisory Board, evaluation of scientifi c activity of all MCB-affi liated research groups by an external body, focus on development and strenghtening of international collaboration and cooperation with industry through development of innovativeness, creation of new technologies and collaboration with companies. Examples of MCB achievements, both in terms of published papers as well as in terms of obtained projects both for basic and applied research are provided. pl
dc.subject.pl biotechnologia pl
dc.subject.pl innowacyjność pl
dc.subject.pl uniwersytet badawczy pl
dc.subject.pl współpraca międzynarodowa pl
dc.subject.pl zarządzanie pl
dc.subject.en biotechnology pl
dc.subject.en innovativeness pl
dc.subject.en research university pl
dc.subject.en international collaboration pl
dc.subject.en management pl
dc.description.volume 51 pl
dc.description.number 3 (205) pl
dc.title.journal Zagadnienia Naukoznawstwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-03-31 pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0