Jagiellonian University Repository

Swojskość, patriotyzm, wspólnota. Metody budowania zaangażowania wśród odbiorców Radia Maryja

pcg.skipToMenu

Swojskość, patriotyzm, wspólnota. Metody budowania zaangażowania wśród odbiorców Radia Maryja

Show full item record

dc.contributor.advisor Lisowska-Magdziarz, Małgorzata [SAP11013976] pl
dc.contributor.author Augustyniak, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-27T21:52:36Z
dc.date.available 2020-07-27T21:52:36Z
dc.date.submitted 2019-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233168
dc.language pol pl
dc.title Swojskość, patriotyzm, wspólnota. Metody budowania zaangażowania wśród odbiorców Radia Maryja pl
dc.title.alternative Familiarity, patriotism, community. Methods of building engagement among the recipients of Radio Maryja pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska dotyczy metod budowania zaangażowania wśród odbiorców Radia Maryja, jednego z najbardziej znanych w Polsce mediów katolickiego. Praca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział to przegląd informacji dotyczących założyciela Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka oraz przedstawienie jego imperium medialnego. Drugi rozdział to analiza miejsca Radia Maryja w kulturze popularnej. To również analiza narzędzi perswazyjnych, które służą budowaniu marki Radia Maryja. Na uwagę zasługuje storytelling uprawiany przez ojca Rydzyka i widoczny w mitach założycielskich Radia Maryja. Trzeci rozdział to charakterystyka słuchaczy, a przede wszystkim Rodziny Radia Maryja. Czwarty rozdział poświęcono badaniom przekazów Radia Maryja. W przeanalizowanych materiałach odnaleziono treści, które wskazują na to, że Radio Maryja korzysta ze środków budujących przynależność do wspólnoty. Na przynależność do grupy mają wpływ następujące czynniki: wskazywanie wrogów, kontrastowe ujęcie świata, wskazywanie tematów tabu, podkreślanie wyjątkowości Rodziny Radia Maryja, wskazywanie, że Rodzina Radia Maryja jest miejscem chroniącym przed złem świata. Na uwagę zasługuje język, jakim komunikują się ze słuchaczami Radia Maryja oraz obecność ojca Tadeusza Rydzyka, który jest ważną osobą łączącą grupę Radia Maryja. pl
dc.abstract.en Master's thesis concerns the methods of building engagement among the recipients of Radio Maryja, one of the most well-known Catholic media in Poland. The work has been divided into four chapters. The first chapter is a review of information about the founder of Radio Maryja, father of Tadeusz Rydzyk and presentation of his media empire. The second chapter is an analysis of the place of Radio Maryja in popular culture. It is also an analysis of persuasive tools that serve to build the brand of Radio Maryja. Noteworthy is the storytelling practiced by Rydzyk's father and visible in the founding myths of Radio Maryja. The third chapter is the characteristics of the listeners, and above all, of the Radio Maryja Family. The fourth chapter is devoted to research on the messages of Radio Maryja. The analyzed materials have found content that indicates that Radio Maryja uses the means of building belonging to the community. Grouping is influenced by the following factors: pointing out enemies, contrasting views of the world, pointing out taboos, emphasizing the uniqueness of the Radio Maryja Family, indicating that the Radio Maryja Family is a place that protects against the world's evil. Noteworthy is the language they communicate with the listeners of Radio Maryja and the presence of their father Tadeusz Rydzyk, who is an important person who joins the group of Radio Maryja. pl
dc.subject.pl Radio Maryja, Telewizja Trwam, ojciec Tadeusz Rydzyk, Rodzina Radia Maryja, moherowe berety, storytelling, mity założycielskie Radia Maryja, budowanie przynależności do grupy, tematy tabu, grupa, wspólnota, patriotyzm, polskość, media katolickie, religia, Kościół Katolicki, Nasz Dziennik, Lux Veritatis pl
dc.subject.en Radio Maryja, Trwam Television, father Tadeusz Rydzyk, Radio Maryja Family, mohair berets, storytelling, founding myths of Radio Maryja, building belonging to a group, taboos, group, community, patriotism, Polishness, Catholic media, religion, Catholic Church, Nasz Dziennik , Lux Veritatis pl
dc.contributor.reviewer Lisowska-Magdziarz, Małgorzata [SAP11013976] pl
dc.contributor.reviewer Całek, Agnieszka pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-129970-192781 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)