Jagiellonian University Repository

Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy

pcg.skipToMenu

Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Sławomir pl
dc.contributor.author Wójtowicz, Mirosław pl
dc.contributor.author Gałka, Jadwiga [SAP13036754] pl
dc.date.accessioned 2016-03-29T10:56:34Z
dc.date.available 2016-03-29T10:56:34Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7395-685-8 pl
dc.identifier.issn 2082-4793 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22970
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy pl
dc.title.alternative Functional-spatial connections in the Cracow Metropolitan Area in case of commutings to work pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-84 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 83-84 pl
dc.identifier.weblink http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Kurek-Wojtowicz.pdf pl
dc.abstract.pl Nasilający się od połowy lat 90. XX w. proces suburbanizacji i metropolizacji dużych miast Polski charakteryzuje się swoistymi przemianami społeczno-demograficznymi, wśród których jedną z najbardziej widocznych jest odwrócenie strumienia migracyjnego. Dominujący do początku lat 90. XX w. kierunek napływu z otaczających terenów wiejskich do miasta centralnego uległ odwróceniu i współcześnie dominuje odpływ z niego do stref zewnętrznych obszaru metropolitalnego. Migrują nie tylko mieszkańcy Krakowa, lecz także coraz częściej zakłady przemysłowe i usługowe, co prowadzi do rozwoju i różnicowania się powiązań funkcjonalno-przestrzennych w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Celem pracy jest zbadanie zmian skali i kierunków tych powiązań w obrębie KOM przy wykorzystaniu danych dotyczących dojazdów do pracy zebranych przez GUS dla 2006 i 2011 r. pl
dc.abstract.en The processes of suburbanization and metropolization of major Polish cities which have intensified since mid-1990s are characterized by specific socio-demographic changes, among which one of the most visible is the reversal of the direction of migration. Until the early 1990s migration from the countryside to the city center prevailed, however at present the outflow to external zone of the metropolitan area dominates. Not only the people of Kraków migrate but also increasingly the shift of industrial and service sectors to suburban zone is observed, which leads to the development and differentiation of functional and spatial relationships within the KMA. The aim of the study is to examine changes in the scale and direction of these relationships within the Kraków Metropolitan Area using data on commuting collected by the Central Statistical Office for the years 2006 and 2011. pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl Krakowski Obszar Metropolitalny pl
dc.subject.pl dojazdy do pracy pl
dc.subject.pl metropolizacja pl
dc.subject.pl suburbanizacja pl
dc.subject.en Kraków pl
dc.subject.en Kraków Metropolitan Area pl
dc.subject.en commuting pl
dc.subject.en metropolization pl
dc.subject.en suburbanization pl
dc.description.volume 18 pl
dc.identifier.eissn 2543-5302 pl
dc.title.journal Studia Miejskie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-05 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach