Jagiellonian University Repository

The third baptism of Rus : the participation of Moscow Orthodox Church in Putin’s expansion in Ukraine

pcg.skipToMenu

The third baptism of Rus : the participation of Moscow Orthodox Church in Putin’s expansion in Ukraine

Show full item record

dc.contributor.author Przebinda, Grzegorz [SAP11011502] pl
dc.date.accessioned 2016-03-24T16:11:46Z
dc.date.available 2016-03-24T16:11:46Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0137-298X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22930
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode pl
dc.title The third baptism of Rus : the participation of Moscow Orthodox Church in Putin’s expansion in Ukraine pl
dc.title.alternative Trzeci chrzest Rusi : udział moskiewskiego prawosławia w ekspansji Putina na Ukrainę pl
dc.title.alternative Третье крещение Руси : роль московского православия в экспансии Путина на Украину pl
dc.title.alternative Tret'e kreŝenie Rusi : rol' moskovskogo pravoslaviâ v èkspansii Putina na Ukrainu pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-15 pl
dc.identifier.weblink http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3620 pl
dc.abstract.pl W artykule podjęto próbę opisu roli Patriarchatu Moskiewskiego, w szczególności aktualnego patriarchy Cyryla Gundiajewa i metropolity wołokołamskiego Hilariona, w procesie budowy ideowo-religijnych podstaw dla politycznego pochłonięcia ziem wschodniej i południowej Ukrainy przez Federację Rosyjską. Podczas gdy Putin odwołuje się w swych militarnych akcjach do tradycji politycznej Rosji carskiej oraz ZSRR, to hierarchowie cerkiewni zwracają przede wszystkim uwagę na religijno-narodową jedność Słowian Wschodnich (Rosjan, Białorusinów i Ukraińców), zapoczątkowaną chrztem w Rusi w Kijowie w 988 roku, dokonanym przez Włodzimierza I Wielkiego. pl
dc.abstract.other В статье обсуждается роль Московского Патриархата, в особенности нынешнего патриарха Кирилла Гундяева и митрополита Волоколамского Илариона, в процессе постройки религиозно-идеологических основ для политического поглощения южно- восточных земель Украины современной Российской Федерацией. Если президент Путин ссылается в своих милитарных акциях на политическую традицию царской России и СССР, то церковные иерархи поддерживают его действия аргументами религиозной натуры, обращая прежде всего внимание на единство восточных славян (русских, белоруссов, украинцев), начавшееся крещением Руси в 988 г. в Киеве Владимиром Великим.
dc.description.volume 36 pl
dc.description.number 4 (148) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Przegląd Rusycystyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-03-19 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 9; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa