Jagiellonian University Repository

Ocena schematu rozszerzania diety u dzieci w pierwszym roku życia w odniesieniu do metody Baby-Led Weaning i tradycyjnej

pcg.skipToMenu

Ocena schematu rozszerzania diety u dzieci w pierwszym roku życia w odniesieniu do metody Baby-Led Weaning i tradycyjnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kozioł-Kozakowska, Agnieszka pl
dc.contributor.author Ochmanek, Renata pl
dc.date.accessioned 2020-07-27T16:11:18Z
dc.date.available 2020-07-27T16:11:18Z
dc.date.submitted 2018-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227939
dc.language pol pl
dc.title Ocena schematu rozszerzania diety u dzieci w pierwszym roku życia w odniesieniu do metody Baby-Led Weaning i tradycyjnej pl
dc.title.alternative Assessment of complementary feeding in children in the first year of life in relation to Baby-Led Weaning and traditional feeding pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie. Odpowiednie żywienie dzieci w pierwszym roku życia może zapobiec rozwojowi różnych chorób w przyszłości. Naturalny pokarm kobiecy zawiera wiele substancji, które stymulują układ odpornościowy od pierwszych dni życia, dlatego korzystne jest karmienie piersią od urodzenia. Czas, w którym można zacząć rozszerzać dietę dziecka, to według polskiego schematu żywienia nie wcześniej niż 17. tydzień oraz nie później niż 26. tydzień jego życia. Należy zaobserwować jednak kiedy dziecko jest na to gotowe. Można rozszerzać dietę dziecka na dwa sposoby: metodą tradycyjną oraz Baby-Led Weaning. Pierwsza z nich cechuje się karmieniem dziecka łyżeczką przez rodziców początkowo pokarmami papkowatymi, następnie stałymi ustalonymi przez opiekuna. Druga z nich wyróżnia się tym, że dziecko od początku je samodzielnie palcami pokarmy stałe oraz samo decyduje ile zje. Cel pracy. Celem głównym pracy była ocena znajomości schematu rozszerzania diety u dzieci w pierwszym roku życia matek 2-3 latków. Ponadto ocena częstości stosowania tradycyjnej metody rozszerzania diety oraz metody Baby-Led Weaning u dzieci w pierwszym roku życia.Materiał i metody. Grupa objęta badaniem stanowiła 69 matek 2-3 latków. Jako narzędzie badawcze użyto kwestionariusza ankiety.Wyniki. 87% przebadanych matek podjęło karmienie piersią. Więcej dzieci stosujących metodę BLW (71,4%) w porównaniu do metody tradycyjnej (52,2%) było karmionych piersią powyżej 6. miesiąca życia (p>0,05). Podobny odsetek matek w obu grupach zaczął rozszerzać dietę swoich dzieci między piątym a siódmym miesiącem życia (46,7 % BLW i 48,1% tradycyjna, p>0,05). Najczęściej stosowanym sposobem karmienia był sposób mieszany- mlekiem modyfikowanym i naturalnym (40,6%). Większość dzieci nie wykazało żadnych objawów związanych z rozszerzaniem diety (53,6%). Ilość wprowadzonych produktów do diety nie różniła się między grupami. Między 4. a 6. oraz 7. i 12. miesiącem życia masa ciała w grupie stosującej BLW była niższa niż w grupie stosującej tradycyjną metodę (p>0,05).Wnioski. Nie wszystkie matki znają schemat rozszerzania diety w pierwszym roku życia dziecka. Znaczna część zaczyna rozszerzać dietę zbyt późno. Matek stosujących wyłącznie mleko modyfikowane od urodzenia u swojego dziecka było mniej niż matek karmiących wyłącznie piersią. Matek stosujących metodę BLW było dużo mniej niż stosujących metodę tradycyjną. Nie wykryto istotnych różnic między grupami w badanych aspektach. pl
dc.abstract.en Introduction. Proper nutrition of children in the first year of life can prevent the development of various diseases in the future. Mother's milk contains many substances, which stimulate immune system from the first days of life, it is therefore preferred to breastfeed from birth. The time when you can start complementary feeding, is not earlier than 17. week and not later than 26. week of his life according to the polish feeding scheme. However, it should be observed when the child is ready for it. Complementary feeding is possible in two ways: traditional and Baby-led Weaning. First of them is characterized by feeding the child with a spoon by parents, at the beginning with pulpy foods, then solids determined by parent. The second of them is distinguished by the fact that at the beginning child eats solid foods independently by its fingers and decides how much babies will eat.Aim. The main aim of this study was the assessment of mother's knowledge of complementary feeding in children in the first year of life. Children's had to be 2-3 years old in this study. Also the assessment of frequency of using traditional feeding and Baby-Led Weaning in children in the first year of life.Materials and methods. The population of this study accounted for 69 mothers of 2-3 years old children. As a research tool an author's survey questionnaire has been used.Results. 87% of mothers started breastfeed. There was more children breastfed over six months in Baby-Led Weaning approach (71,4%) than in traditional feeding (52,2%, p>0,05). Similar proportion of children in both groups started complementary feeding between 5. and 7. month of life (46,7% BLW and 48,1% traditional, p>0,05). The most commonly used method of feeding was a mixed method - a formula and natural milk (40,6%). Most children did not show any symptoms connected with complementary feeding (53,6%). The number of introduced products did not differ between groups. Between 4.-6. and 7.-12. months of life body weight was lower in BLW group than in traditional feeding (p>0,05).Conclusions. Not all mothers know the feeding scheme in the first year of the child's life. A significant part of them begins complementary feeding too late. There was lower number of mothers using only formula feeding than only breastfeeding. There were far less mothers using BLW approach than traditional feeding. No significant differences were found between the groups in the examined aspects. pl
dc.subject.pl rozszerzanie diety, niemowlęta, BLW, metoda tradycyjna pl
dc.subject.en complementary feeding, infants, BLW, traditional feeding pl
dc.contributor.reviewer Kozioł-Kozakowska, Agnieszka pl
dc.contributor.reviewer Wójcik, Małgorzata [SAP20002615] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-123574-177560 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)