Jagiellonian University Repository

Autopromocja dostawców audiowizualnych usług medialnych

pcg.skipToMenu

Autopromocja dostawców audiowizualnych usług medialnych

Show full item record

dc.contributor.author Czarny-Drożdżejko, Elżbieta [SAP11016150] pl
dc.date.accessioned 2016-03-15T12:54:36Z
dc.date.available 2016-03-15T12:54:36Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-8837 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22398
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Autopromocja dostawców audiowizualnych usług medialnych pl
dc.title.alternative Self-promotion of audiovisual media service providers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 29-43 pl
dc.identifier.weblink http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/30/pdf/29.pdf pl
dc.identifier.weblink https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/30/pdf/00.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia regulację zjawiska autopromocji w Konwencji o telewizji ponadgranicznej, dyrektywie o audiowizualnych usł ugach medialnych oraz na gruncie polskiej ustawy o radiofonii i telewizji. Autopromocja jest zjawiskiem złożonym i może przybrać różną formę – reklamy produk- tów dostawcy usług medialnych, zwiastunów, a niekiedy nawet zapowiedzi. Ustawodawca nie jest do końca konsekwentny w stosowanym nazewnictwie, jak równieżnie różnicuje tego zjawiska. Autopromocja jest formą przekazu handlowego, a więc takiego który z założenia ma zachęcić do promocji towarów czy usług nadawcy. Do autopromocji stosuje się wszystkie przepisy regulujące formę i treść przekazów handlowych. Szczegół owo została w Polsce unormowana kwestia ogłoszeń nadawcy, zawierają cych jedynie informację o jego audycjach oraz o dodatkowych produk- tach uzyskiwanych bezpoś rednio z audycji. Szczególne problemy zwią zane są z autopromocją dostawców usług audiowizualnych na żądanie. Artykuł ukazuje złożoność problematyki autopro- mocji, problemy interpretacji przepisów o autopromocji oraz konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. pl
dc.abstract.en The article describes rules on the issue of self-promotion in the European Convention on Transfrontier Television, in the Audiovisual Media Services Directive and in the Polish Broadcasting Act. Self-promotion is a complex matter as it can take different forms such as advertisements of products of the media service providers, trailers and sometimes even prevue. The legislator is not entirely consistent in the terminology used and does not differentiate this phenomenon. Selfpromotion is a form of commercial communication intended to encourage the promotion of goods or services of the sender. Self-promotion is thus subject to all provisions governing the form and content of commercial communications. The issue of the sender’s announcements has been regulated in detail as regards information on the programmes and ancillary products derived directly from these programmes. Particular problems are associated with self-promotion of video-on-demand providers. The aim of the article is to depict the complexity of the issue of self-promotion, problems in its interpretation, and the need to introduce amendments to the Polish Broadcasting Act. pl
dc.subject.pl autopromocja pl
dc.subject.pl ustawa o radiofonii i telewizji pl
dc.subject.pl audiowizualne usługi medialne na żądanie pl
dc.subject.pl zwiastuny pl
dc.subject.pl zapowiedzi pl
dc.subject.en self-promotion pl
dc.subject.en Broadcasting Act pl
dc.subject.en video-on-demand (VOD) pl
dc.subject.en trailers pl
dc.subject.en prevue pl
dc.description.number 7 (4) pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.doi 10.7172/2299-5749.IKAR.7.4.3 pl
dc.identifier.eissn 2299-5749 pl
dc.title.journal Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny pl
dc.title.volume Seria regulacyjna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-18 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska