Jagiellonian University Repository

Instytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomii

pcg.skipToMenu

Instytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomii

Show full item record

dc.contributor.author Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.date.accessioned 2016-03-10T10:53:25Z
dc.date.available 2016-03-10T10:53:25Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7695-542-1 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22104
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Instytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomii pl
dc.title.alternative Institutional context of market functioning and organizational coordination forms as elements of a new paradigm in the economics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-22 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 21-22 pl
dc.identifier.weblink https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34176/edition/30983 pl
dc.abstract.pl Analiza ma na celu wykazanie tych cech instytucjonalizmu w ekonomii, które mogą wskazywać, że wyłania się nowy paradygmat. Artykuł zawiera zarys instytucjonalistycznego programu badawczego ze wskazaniem na główne pojęcie organizujące. Dowodzi,że oryginalne osiągnięcie nowej ekonomii instytucjonalnej, jakim jest pojęcie governance structure, jest użyteczne przy modelowym przedstawieniu aktywności gospodarczej i dlatego stanowi inspirację do budowy nowego paradygmatu w wąskim pragmatycznym rozumieniu. Zdyscyplinowanie myśli ekonomicznej za pomocą proponowanego schematu obiecuje względnie proste ramy analityczne, które sprowadzają aktywność gospodarczą na każdym podstawowym poziomie do modelu. Ten wynik osiągnięto z jednej strony dzięki analizie klasycznych lektur z dziedziny ekonomii instytucjonalnej i dzięki próbie dokonania syntezy z drugiej strony. pl
dc.abstract.en The research is carried on the attributes of institutional economic thinking which can suggest a new paradigm in economics emerging. The characteristics of institutional research program is sketched, with indication to its central concept. It is argued that governance structure which is the original concept of new institutional economics is useful in designing a model of economic activities, and thus it appears to be the idea for a new paradigm building in the narrow pragmatic sense. Disciplining economic analysis along these lines promises rather simple framework which reduces the coordination of economic activities on every basic level to a model. This outcome has been reached in the result of analytical work on classical economic-institutional readings on the one hand and of an attempt to synthesize on the other. pl
dc.subject.pl struktury zarządzania pl
dc.subject.pl ekonomia instytucjonalna pl
dc.subject.pl ład gospodarczy pl
dc.subject.en governance structures pl
dc.subject.en institutional economics pl
dc.subject.en economic order pl
dc.description.number 405 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2015.405.01 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Instytucje w teorii i praktyce pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-19 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska