Jagiellonian University Repository

Dieta ketogeniczna i jej wpływ na organizm

pcg.skipToMenu

Dieta ketogeniczna i jej wpływ na organizm

Show full item record

dc.contributor.advisor Bień, Artur [SAP20000975] pl
dc.contributor.author Galas, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-27T06:31:21Z
dc.date.available 2020-07-27T06:31:21Z
dc.date.submitted 2017-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219500
dc.language pol pl
dc.title Dieta ketogeniczna i jej wpływ na organizm pl
dc.title.alternative Ketogenic diet and its effect on the body pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Obecnie, ludzie są coraz bardziej świadomi istoty zdrowego odżywiania się i wpływu diety na organizm ludzki. W środkach masowego przekazu można usłyszeć o zbawiennym wpływie różnego rodzaju diet. Jedne z nich działają odchudzająco, inne oczyszczająco, jeszcze inne, mają po prostu wspomóc pracę poszczególnych organów. Jedną z często stosowanych obecnie, jest dieta ketogeniczna. Klasyczna dieta katogeniczna znacznie ogranicza spożycie węglowodanów do zaledwie 2% całkowitej liczby kalorii. w przybliżeniu oznacza to około 10 g weglowodanów dziennie. Dominują tłuszcze, stanowiące 90% diety. Z kolei białka to około 8% diety.Celem niniejszej pracy była analiza wpływu diety ketogenicznej na organizm. Założony cel został osiągnięty poprzez analizę literatury przedmiotu oraz analizę wyników badań własnych. Na potrzeby pracy, przeprowadzono sondaż diagnostyczny i zastosowano technikę ankiety Zarówno z literatury przedmiotu, jak i badań własnych wynika, że dieta ketogeniczna powinna być prowadzona pod ścisłym nadzorem specjalistów i rygorystycznie przestrzegana. Ma doskonały wpływ na osoby cierpiące na cukrzycę typu II oraz otyłość. Z uwagi na swoją specyfikę, nie jest to dieta dla każdego. pl
dc.abstract.en At present, people are increasingly aware of the essence of healthy eating and the impact of diet on the human body. Through mass media you can hear about the beneficial effects of various diets. Some of them work for weight loss, other for cleansing, yet others simply for helping the work of individual organs.The ketogenic diet is one of the most commonly diets used today. Classic ketogenic diets significantly reduce carbohydrate intake to just 2% of total calories. This roughly means approximately 10 grams of carbohydrates per day. Fats dominate, accounting for 90% of the diet. Protein is about 8% of the diet.The purpose of this study was to analyze the effect of ketogenic diet on the organism. The goal was achieved by analyzing the literature of the subject and analyzing the results of own research. For the purposes of the work, a diagnostic survey was conducted and a questionnaire technique was used. Both the literature of the subject and the own research show that the ketogenic diet should be conducted under strict supervision of professionals and rigorously observed. It has great impact on people suffering from type II diabetes and obesity. Due to its specificity, it is not a diet for everyone. pl
dc.subject.pl dieta ketogeniczna, ketoza, dieta, białka, węglowodany. pl
dc.subject.en ketogenic diet, ketosis, diet, proteins, carbohydrates. pl
dc.contributor.reviewer Bień, Artur [SAP20000975] pl
dc.contributor.reviewer Gryglewska, Barbara [SAP20000886] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-114100-215399 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)