Jagiellonian University Repository

Chmura edukacyjna w praktyce akademickiej

pcg.skipToMenu

Chmura edukacyjna w praktyce akademickiej

Show full item record

dc.contributor.author Pietrzak, Małgorzata [SAP11017381] pl
dc.contributor.editor Hibszer, Adam pl
dc.contributor.editor Szkurłat, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2016-02-26T08:51:40Z
dc.date.available 2016-02-26T08:51:40Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-934983-2-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21497
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Chmura edukacyjna w praktyce akademickiej pl
dc.title.alternative A cloud of academic education in practice pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Łódź : Komisja Edukacji Geograficznej PTG pl
dc.description.physical 151-168 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 166-167 pl
dc.abstract.pl W opracowaniu zdefiniowano i przedstawiono przykłady zastosowania chmury edukacyjnej, technologii mobilnych, sieci społecznościowej i platformy zdalnego nauczania w kształceniu studentów geografii. Wykazano, że chmura internetowa jako usługa korzystania ze sprzętu i oprogramowania na żądanie, z dowolnych urządzeń z dostępem do sieci, umożliwia współdzielenie, gromadzenie i wytwarzanie informacji w środowisku internetowym. Student samodzielnie konstruuje swój system wiedzy dzięki nauczaniu mieszanemu wspomaganemu e-learningiem, obserwacji terenowej, lekcjom muzealnym, prowadzonym doświadczeniom, hospitacjom w ośrodkach kształcenia, odgrywaniem ról. Dzięki stałej dostępności materiałów edukacyjnych i aplikacji studenci nabywają umiejętności sprawnego odnajdywania informacji w sieci i uczenie się poprzez kooperację w społecznościach sieciowych. Do głównych zalet edukacji z wykorzystaniem chmury internetowej należą: dynamiczne środowisko nauki współtworzone przez studentów, komunikacja odwzajemniona, dostępność zasobów z urządzeń mobilnych, możliwość tworzenia i przechowywania różnych rodzajów danych, w tym filmów, infografik, muzyki, e-książek, zdjęć, aplikacji. pl
dc.abstract.en This article defines and presents examples of how the educational cloud, mobile technology, social networking and e-learning platforms may be used in the education of geography students. It's been shown that the cloud considered as a service, whereby you may avail of hardware and software on request by way of any given devices with internet access allows co-sharing, gathering and creation of information/data in the internet environment. Students may create their own systems of knowledge using blended learning supported by e-learning and field observations, lessons in the museum, conducted experiments, visitations in educational centres, role play, etc. Thanks to constant availability of educational materials and applications students acquire the skills of efficient screening for information online and learning via cooperation within social networks. Dynamic learning environment co-created by students, reciprocated communication, contents accessibility from mobile devices, possibility of creation and storing various types of data like films infographic images, music, e-books, pictures and applications are all among the biggest advantages of educational system supported by the cloud. pl
dc.subject.pl chmura pl
dc.subject.pl Internet pl
dc.subject.pl technologia mobilna pl
dc.subject.pl nauczanie na odległość pl
dc.subject.pl media społeczne pl
dc.subject.pl nauczanie mieszane pl
dc.subject.pl webquest pl
dc.subject.pl e-portfolio pl
dc.subject.en cloud pl
dc.subject.en Internet pl
dc.subject.en mobile technology pl
dc.subject.en distance learning pl
dc.subject.en social media pl
dc.subject.en blended-learning pl
dc.subject.en webquest pl
dc.subject.en e-portfolio pl
dc.description.series Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego; t. 5 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.title.container Technologie informacyjno-komunikacyjne w geograficznej praktyce edukacyjnej = Information and communications technologies in geographical education practice pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)